Loading...
Home2021-09-21T09:55:04+02:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.
Het verhaal van Portaal

Nieuw

Dilem­ma: schim­mel voor­ko­men in tij­den van energiecrisis

Je woning goed ven­ti­le­ren is ont­zet­tend belang­rijk om schim­mel­pro­ble­men te voor­ko­men. Maar Frits Cam­bier van Noo­t­en, direc­teur van het onder­houds­be­drijf van Por­taal, snapt het ook als een huur­der lie­ver de boel dicht­houdt, uit angst voor een toren­ho­ge energierekening. 

Nieuws­brief edi­tie 05

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Samen bespa­ren

Tij­dens de week van de duur­zaam­heid laten we zien wat Por­taal doet, wat bewo­ners zelf kun­nen doen om te bespa­ren en we staan klaar om te hel­pen. We gaan ‘Samen besparen’!

Nieuws­brief edi­tie 04

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de con­fe­ren­tie! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant