Er ligt een ste­vi­ge opdracht

Duur­zaam­heid

Jouw thuis, jouw keuze

Wat maakt een huis een thuis? Van bui­ten lij­ken hui­zen vaak het­zelf­de, maar van bin­nen zie je dat ieder­een net weer anders leeft. Daar­om heeft Por­taal een nieu­we aan­pak ont­wik­keld voor woning­ver­be­te­ring: Jouw Thuis. Daar­mee kun je als bewo­ner zelf kie­zen wat jouw huis nog meer jouw thuis maakt.
Bewo­ners krij­gen van Jouw Thuis een per­soon­lijk aan­bod met pro­duc­ten om hun woning te ver­duur­za­men, zoals iso­la­tie­maat­re­ge­len en zon­ne­pa­ne­len. Ze kie­zen de pro­duc­ten die ze wil­len en bepa­len zelf wan­neer die wor­den geïn­stal­leerd. De pro­duc­ten, de prij­zen en de lever­tij­den zijn hel­der. Ben je in de zomer­va­kan­tie van plan je zol­der op te rui­men? Dan is dat een uit­ge­le­zen moment om je dak te laten isoleren.

Pio­nie­ren in het Soesterkwartier
De Jouw Thuis aan­pak is in 2018 als eer­ste uit­ge­rold in het Soes­ter­kwar­tier in Amers­foort. Drie jaar lang kon­den men­sen in de Jouw Thuis win­kel terecht voor pro­duc­ten die hun woning meer com­fort geven. Bewo­ners kre­gen een per­soon­lijk aan­bod in de bus en wer­den uit­ge­no­digd om naar de win­kel te komen. Maar het ini­ti­a­tief en de keu­ze om te bestel­len lag bij bewo­ners zelf. Meer dan de helft van de bewo­ners heeft gebruik­ge­maakt van het Jouw Thuis aanbod.
De twee­de wijk die ken­nis gaat maken met Jouw Thuis is Gei­ten­kamp-Mon­ni­ken­hui­zen in Arn­hem. Dit najaar valt bij de eer­ste bewo­ners het per­soon­lij­ke aan­bod in de bus en wordt de Jouw Thuis win­kel geopend.

Ambas­sa­deur van het eer­ste uur
Een van de Jouw Thuis ambas­sa­deurs van het eer­ste uur is Rijk Blan­kes­tijn uit Amers­foort. Hij ver­telt graag over wat Jouw Thuis voor hem heeft betekend.
“We wonen hier al heel lang, het is een fij­ne buurt. Wij wil­den ons huis graag iso­le­ren, had­den pro­ble­men met tocht en hoge stook­kos­ten. We wil­den com­fort­ver­be­te­ring. Ik was de eer­ste bewo­ner hier in de straat en heb het hele pak­ket genomen.
Over de zon­ne­pa­ne­len ben ik het meest tevre­den, omdat dit het mees­te voor­deel ople­vert. De iso­la­tie heeft het huis com­for­ta­be­ler gemaakt. In kou­de weken zet­ten we de ther­mo­staat voor­heen op 22–23 gra­den, nu is het met 20 gra­den behaag­lijk. Wij heb­ben enorm bespaard op onze ener­gie­kos­ten. In het eer­ste jaar heb­ben we 1.300 euro bespaard. We beta­len nu 100 euro per maand, ons ter­mijn­be­drag is met 80 euro verlaagd.
Door de top­ven­ti­la­tie hoeft mijn vrouw, die een long­aan­doe­ning heeft, min­der medi­cij­nen te gebrui­ken en is ze min­der benauwd: haar zuur­stof­per­cen­ta­ge is geste­gen van 67% naar 86%.
Het is fijn dat je zelf mag kie­zen als huur­der, dat je niet ver­plicht wordt om mee te doen. Als ik Por­taal was, zou ik het pro­duc­ten­pak­ket uit­brei­den, met bij­voor­beeld een dak­ka­pel en nieu­we badkamer.
Het is belang­rijk om men­sen voor­af goed te infor­me­ren, bij­voor­beeld over dat de finan­ci­ë­le voor­de­len pas later komen. Je zou infor­ma­tie­avon­den met ambas­sa­deurs zoals ik kun­nen orga­ni­se­ren. Of ik ook in Arn­hem wil komen ver­tel­len over mijn Jouw Thuis erva­ring? Ja hoor!”