Er ligt een ste­vi­ge opdracht

Duur­zaam­heid

Samen bespa­ren

De ener­gie­prij­zen blij­ven stij­gen en de infla­tie is onge­kend hoog. Por­taal is bezorgd dat er op haar huur­ders een enor­me schul­den­cri­sis af komt. Aan de stij­gen­de prij­zen kan Por­taal niks ver­an­de­ren. Maar langs de zij­lijn blij­ven staan is ook geen optie. We wil­len bij­dra­gen aan goed samen­le­ven en doen er alles aan om het reno­ve­ren en ver­duur­za­men van onze wonin­gen te ver­snel­len. Al lukt dat niet van de een op ande­re dag. Daar­om orga­ni­seert Por­taal – in de week van de duur­zaam­heid (10 t/m 15 okto­ber) – de cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’. Een voor­lich­tings­cam­pag­ne voor bewo­ners om te laten zien wat Por­taal doet en wat zij zelf kun­nen doen om de ener­gie­re­ke­ning omlaag te bren­gen. Tij­dens de acti­vi­tei­ten die we daar­voor orga­ni­se­ren hel­pen onze vak­man­nen daar graag bij. Ook gaan we met bewo­ners in gesprek en zij die daar behoef­te aan heb­ben wij­zen we de weg voor meer hulp.

Wat gaan we doen?

‘Samen bespa­ren’ is een voor­lich­tings­cam­pag­ne voor bewo­ners waar­in we laten zien wat Por­taal doet, maar voor­al wat huur­ders zelf kun­nen doen om te bespa­ren. Voor­al op stroom en gas, maar bij­voor­beeld ook op bood­schap­pen. We geven tips en advie­zen. En we hel­pen hen een hand­je. Daar­voor orga­ni­se­ren we in onze regio’s ver­schil­len­de activiteiten.

  • In alle regio’s

De komen­de tijd heb­ben onze vak­man­nen tocht­strips en radi­a­tor­fo­lie bij zich. Na iede­re repa­ra­tie kij­ken ze of de woning ook nog tocht­strips en radi­a­tor­fo­lie kan gebrui­ken. Ze bren­gen die dan gelijk aan. Van­uit de gedach­te dat alle (klei­ne) beet­jes ook hel­pen. Ver­der laten ze ook een fol­der achter.

  • Utrecht

In Utrecht gaat er op maan­dag, dins­dag en woens­dag een Bespaar­bus ver­schil­len­de wij­ken in. Daar gaan we met bewo­ners in gesprek en delen tips over wat zij zelf kun­nen doen om ener­gie te bespa­ren. Onze vak­man­nen staan bij de bespaar­bus klaar om gelijk even mee te lopen en gra­tis tocht­strips en radi­a­tor­fo­lie in de woning te plaat­sen, als een buurt­be­wo­ner daar behoef­te aan heeft.

  • Arn­hem

Een ver­ge­lijk­ba­re actie gaat plaats­vin­den in Arn­hem. De geplan­de acti­vi­teit in de wijk Gei­ten­kamp kan helaas niet door­gaan, maar we zijn hard bezig om iets anders te organiseren.

  • Eem­land – Soesterberg

Wist je dat heel veel (bouw)afval goed her­bruik­baar is? Hoe dat kan laten we, samen met bouw­be­drijf Van Wij­nen, zien op don­der­dag 13 okto­ber van 14.00 tot 16.00 uur aan de Moer­bes­sen­berg. Behal­ve ener­gie bespa­rings­tips zijn er ook leu­ke acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren, zoals knut­se­len met afval en ze kun­nen zich laten schminken.

  • Hulp

Wan­neer we mer­ken dat bewo­ners zich zor­gen maken over hun finan­ci­ë­le situ­a­tie pro­be­ren we met hen mee te den­ken. En hen te wij­zen op de hulp die gebo­den wordt door de gemeen­te en het Rijk.

Meer weten?

Kijk dan op www.portaal.nl/samenbesparen