Samen leven doe je samen!

Ieder­een draagt bij

Bewo­ners Dia­mant­laan en Robijn­straat blij met lift

De bewo­ners van de flat aan de Dia­mant­laan en Robijn­straat in Lei­den kun­nen nu ook de lift pak­ken in plaats van de trap. Dit woon­ge­bouw in de Hoge Mors heeft er op eigen ini­ti­a­tief van de bewo­ners­com­mis­sie een mooie lift bij gekre­gen. En daar wordt nu gre­tig gebruik van gemaakt!

Bewo­ners­ini­ti­a­tief

Het plaat­sen van de lift in deze bestaan­de gale­rij-/por­tiek­flat met vier woon­la­gen is een ini­ti­a­tief van de bewo­ners­com­mis­sie. Rien Leij­dek­ker, lid van de bewo­ners­com­mis­sie: “Som­mi­ge bewo­ners wonen hier al tien­tal­len jaren met veel ple­zier. De soci­a­le cohe­sie in de flat is groot en alle belang­rij­ke voor­zie­nin­gen bevin­den zich op loop­af­stand. Een fij­ne woon­om­ge­ving, ook voor oude­ren die toch wat meer afhan­ke­lijk en soms slech­ter ter been zijn. Met de komst van de lift kun­nen zij hier lan­ger zelf­stan­dig blij­ven wonen.”

Blije bewo­ners
Dat de bewo­ners erg blij zijn met dit ini­ti­a­tief, blijkt wel uit het opha­len van de enquê­te­for­mu­lie­ren. ‘Want dat was zo gere­geld!’, zegt Rien. Hij ver­volgt: “Het plaat­sen van de lift kost nou een­maal geld en ook het onder­houd moet maan­de­lijks wor­den betaald. Met een huur­ver­ho­ging van bij­na € 10 per maand kon­den we dit pro­ject laten sla­gen. Por­taal wil de huur­ver­ho­ging zo laag moge­lijk hou­den. Daar­om plaat­sten ze ook extra zon­ne­pa­ne­len op het dak voor het ener­gie­ver­bruik van de lift.”

War­me onder­steu­ning

De leden van de bewo­ners­com­mis­sie regel­den veel zelf. Van de offer­te­aan­vraag voor het plaat­sen van de lift, tot het beha­len van draag­vlak bij de bewo­ners en het indie­nen van de sub­si­die­aan­vraag bij het WOZ-fonds. Bij een bezoek aan de flat door het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders wis­ten zij de gemeen­te enthou­si­ast te maken om dit bur­ger­ini­ti­a­tief van har­te te ondersteunen.

Waar­de­ring en trots

Por­taal juicht ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners ook erg toe. Deze bewo­ners­com­mis­sie is al jaren zeer actief en Por­taal wil­de dit extra waar­de­ren. “Naast het onder­zoek of het plaat­sen van de lift in dit gebouw moge­lijk was, moesten we ook het finan­ci­ë­le plaat­je rond zien te krij­gen. En dat is met de actie­ve inzet van de bewo­ners­com­mis­sie gelukt! Het is echt knap als je ziet wat ze alle­maal regel­den om dit voor elkaar te krij­gen voor de bewo­ners. Wij waar­de­ren deze inzet en betrok­ken­heid enorm.”, zegt Karin de Goe­de, advi­seur leef­om­ge­ving bij Por­taal die de con­tac­ten met de bewo­ners­com­mis­sie onder­houdt, vol trots. Voor Por­taal draagt de komst van de lift ook bij aan de tevre­den­heid van de bewo­ners en ver­huur­baar­heid van de woningen.