Samen leven doe je samen!

Ieder­een draagt bij

Gei­ten­kam­pers wil­len af van slecht ima­go: ‘Meer luis­te­ren naar wijkbewoners’

ARN­HEM — Als de ver­kie­zin­gen voor­bij zijn, moet er een minis­ter voor Wonen komen. Dat vindt Ste­fa­nie Blok­hui­zen. Voor nu heeft ze zich­zelf als tij­de­lijk Minis­ter voor Wonen benoemd. De komen­de drie weken trekt ze het land door om met bewo­ners van ver­schil­len­de wij­ken te pra­ten. Maan­dag begon haar cam­pag­ne. Dins­dag­och­tend bracht ze een bezoek aan de Arn­hem­se Geitenkamp.

Het is nog bewolkt als Ste­fa­nie Blok­hui­zen met haar woord­voer­der het Markt­plein in de Gei­ten­kamp oprijdt. De  komst naar de Arn­hem­se wijk is haar aller­eer­ste werk­be­zoek. Naast de ‘minis­ter’ en haar woord­voer­der zijn ver­te­gen­woor­di­gers van woning­cor­po­ra­ties Viva­re en Por­taal aanwezig.

De twee cor­po­ra­ties heb­ben veel wonin­gen in de wijk en pro­be­ren al jaren van het slech­te ima­go van de Gei­ten­kamp af te komen. Zo wordt een deel van de wijk bestem­peld als ‘ach­ter­stands­wijk’ of ‘get­to’. Veel bewo­ners heb­ben daar last van. “Het raakt ze echt”, zegt Mar­ti­ne Wielaard van Portaal.

‘Men­sen begin­nen elkaar aan te spre­ken op hun gedrag’

Tij­dens het bezoek van Blok­hui­zen staat het onder­werp ‘leef­baar­heid’ cen­traal. Lopend door de wijk valt voor­al het zwerf­vuil op. Maar deze over­last wordt steeds min­der, ver­ze­kert bewo­ner Wim Harms, die lachend uit zijn woning komt lopen. “Zojuist wil­de iemand er nog meer troep bij zet­ten. Ik heb gezegd dat dat niet de bedoe­ling is.”

Harms woont al jaren in de Gei­ten­kamp en orga­ni­seert samen met ande­re wijk­be­wo­ners twee keer per jaar een opruim­dag. Vol­gens hem helpt dit soort acties echt om de straat scho­ner te krij­gen. “We doen dit nu twee jaar en je merkt dat bewo­ners elkaar begin­nen aan te spre­ken op hun gedrag.”

Vol­gens Harms moet er boven­dien meer infor­ma­tie komen over bij­voor­beeld afval­dum­ping. “Als je ver­pau­pe­ring in een wijk wilt voor­ko­men, is dat het eer­ste wat je moet aanpakken.”

‘Zelfs poli­tie reed tegen het een­rich­tings­ver­keer in’

Bewo­ners van de Gei­ten­kamp in gesprek met ‘minis­ter van Wonen’ Ste­fa­nie Blok­hui­zen. Er moet meer naar wijk­be­wo­ners wor­den geluis­terd, vin­den zij. © Gerard Burgers

Even ver­der­op woont Mike Bak­ker. Ook hij helpt bij het orga­ni­se­ren van opruim­da­gen. Daar­naast pro­beert hij wat te doen aan de ver­keers­over­last in de Doc­tor Bos­straat, waar hij woont. “We wil­len een nieu­we snel­heids­drem­pel aan­leg­gen, zodat auto’s min­der snel door de straat kun­nen rijden.”

Veel auto’s rij­den name­lijk te hard of tegen het een­rich­tings­ver­keer in. “Twee weken gele­den zag ik zelfs nog een poli­tie­au­to tegen het ver­keer in rijden.”

De ande­re straat­be­wo­ners zijn het eens met de plan­nen van Bak­ker. Ze wíl­len wel hel­pen aan een scho­ne­re en vei­li­ge­re straat, maar het ont­breekt vaak aan moge­lijk­he­den om dat te doen. Dank­zij de acties van Harms en Bak­ker is er nu wel een mogelijkheid.

Harms en Bak­ker zijn daar­om blij met de komst van de zelf­be­noem­de minis­ter van Wonen. Ze vin­den dat er  moet wor­den geluis­terd naar bewo­ners van de wij­ken met een slech­te repu­ta­tie. Zij laten graag zien dat het gaat om saam­ho­rig­heid. Zo wil­len ze van het slech­te ima­go af komen.

De hou­ding van wijk­be­wo­ners zoals Harms en Bak­ker heb­ben de minis­ter geïn­spi­reerd. “We heb­ben gezien dat veel men­sen zich zor­gen maken, zoals Mike en Wim. Het is belang­rijk dat zij de ruim­te krij­gen om er wat aan te doen.”

Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen en idee­ën die de minis­ter de komen­de drie weken opdoet uit­ein­de­lijk terecht­ko­men in Den Haag. De hoop is dat er iemand komt die de woon­cri­sis gaat aan­pak­ken, zoals een éch­te minis­ter van Wonen.

Mar­tijn van Delft 24–02-21 De Gel­der­lan­der