Samen leven doe je samen!

Ieder­een draagt bij

Stu­den­ten krij­gen kor­ting op huur van hun flat in ruil voor inzet in het gebouw

Vier stu­den­ten nemen ander­half jaar lang hun intrek in een woon­com­plex aan de Pala­dij­nen­weg in Schot­horst om bewo­ners meer met elkaar in con­tact te bren­gen. In ruil voor hun soci­a­le inzet krij­gen ze kor­ting op de huur.

Stu­den­ten inzet­ten om de leef­baar­heid in buur­ten te ver­gro­ten, dat is de mis­sie van De Aca­de­mie van de Stad, een maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie die in ver­schil­len­de ste­den de leef­baar­heid pro­beert te ver­gro­ten. Bij­voor­beeld door stu­den­ten tij­de­lijk te huis­ves­ten in buur­ten waar behoef­te is aan meer soci­a­le samen­hang. Bewo­ners wil­len graag zelf ook meer ver­bin­ding in de wijk.

“Samen met de gemeen­te Amers­foort en woning­cor­po­ra­tie Por­taal kwa­men we uit op een woon­com­plex aan de Pala­dij­nen­weg, waar stu­den­ten het ver­schil kun­nen maken”, ver­telt pro­ject­lei­der Jas­mijn Saadat van De Aca­de­mie voor de Stad. Deze week ver­hui­zen de eer­ste drie stu­den­ten naar hun nieu­we onder­ko­men. Naar een vier­de deel­ne­mer wordt nog gezocht. Func­tie-eisen: twee­de of der­de­jaars stu­dent aan een hbo of uni­ver­si­teit, acht tot tien uur in de week beschik­baar om in con­tact te komen met bewo­ners en een ste­vi­ge dosis enthousiasme.

Esther Vreek­en (21) is een van de drie stu­den­ten die van­daag de sleu­tel krijgt in het com­plex van 66 appar­te­men­ten. “Ik stu­deer geschie­de­nis en wil na mijn oplei­ding graag de hulp­ver­le­ning in. Dit lijkt me een mooie manier om erva­ring op te doen met het bena­de­ren van men­sen en het bekij­ken waar zij behoef­te aan hebben.”

For­mu­lie­ren­ca­fé
Zo werd in een ver­ge­lijk­baar pro­ject tus­sen stu­den­ten en bewo­ners in Utrecht het zwerf­vuil rond­om een flat aan­ge­pakt. Elders open­den stu­den­ten een inloopuur­tje om men­sen te hel­pen met het invul­len van for­mu­lie­ren, een For­mu­lie­ren­ca­fé. “Ik kom zelf uit een behoor­lijk wel­va­ren­de ‘bub­bel’. Het lijkt me goed om ook de ande­re kant van de maat­schap­pij te leren ken­nen”, aldus Esther.

Bron: AD.nl/amersfoort