Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

‘We wei­ge­ren weg te kij­ken en te den­ken: laat dat maar aan een ander over’

Woning­cor­po­ra­tie Por­taal wil een stap ver­der zet­ten dan alleen het leve­ren van betaal­ba­re en duur­za­me soci­a­le huur­wo­nin­gen. Door zich in te span­nen voor wij­ken waar ieder­een gezien wordt en erbij hoort. Wat beweegt de woning­cor­po­ra­tie om nog meer haar maat­schap­pe­lij­ke rol te pak­ken? En zijn die ambi­ties wel haalbaar?

Een half jaar lang orga­ni­seer­de Por­taal inspi­ra­tie­ses­sies voor het nieu­we onder­ne­mings­plan. Onder het mot­to ‘de wereld draait door’ werd uit­voe­rig gespro­ken met des­kun­di­gen, mede­wer­kers en bewo­ners over thema’s als duur­zaam­heid, inclu­sie, pas­send wonen en samen­wer­king met huur­ders. Het lever­de Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man, bestuur­ders bij Por­taal, een schat aan infor­ma­tie op waar zij graag snel mee ver­der wil­den. Maar kort daar­na, in maart 2020, stond de wereld ineens stil. ‘We gin­gen in lock­down en het coro­na­vi­rus hield ons land vol­le­dig in zijn greep’ ver­telt Van der Zeep van­uit de bestuurs­ka­mer die uit­kijkt over de Utrecht­se wijk Kana­len­ei­land. ‘Het maak­te pijn­lijk dui­de­lijk hoe belang­rijk een eigen woon­plek is. Een thuis, van waar­uit je kunt wer­ken, leren… leven. En dat die woning niet alleen goed onder­hou­den is, maar ook in een fij­ne buurt staat is min­stens zo belang­rijk’ bena­drukt Van der Zeep. ‘Want je ziet dat in een tijd waar­in som­ber­heid en onze­ker­heid voor velen over­heer­sten, de behoef­te aan een hel­pen­de hand groot kan zijn. Dan is het fijn als je je buren kent.’

Op je tenen lopen

Voor Heins­man vie­len alle puz­zel­stuk­jes op zijn plaats toen hij sprak met een mevrouw voor haar flat­ge­bouw in Lei­den. ‘De afge­lo­pen jaren had zij haar flat en de omge­ving er omheen zien ver­an­de­ren. Waar het een paar jaar gele­den nog fijn was, was ze nu een beet­je ang­stig en liep ze op haar tenen. Dat horen we in som­mi­ge buur­ten helaas vaker. De onder­lin­ge ver­bon­den­heid neemt af, er is spra­ke van over­last en ver­loe­de­ring ligt op de loer. In som­mi­ge wij­ken staat de leef­baar­heid enorm onder druk. Bij­voor­beeld omdat er steeds meer kwets­ba­re men­sen zijn komen wonen, die dat niet zelf­stan­dig kun­nen. Als daar ook nog eens gro­te gezin­nen nood­ge­dwon­gen in te klei­ne appar­te­men­ten wonen, omdat het hen niet lukt om een rui­me­re woning te vin­den, is het niet zo gek dit span­nin­gen met zich meebrengt.’

Wij wil­len bij­dra­gen aan goed samenleven

Van der Zeep bena­drukt dat het lang niet over­al kom­mer en kwel is: ‘Veel men­sen wonen pret­tig. In stra­ten waar ’s zomers wel eens een bar­be­cue wordt gehou­den en waar bewo­ners met kerst samen een glaas­je glüh­wein drin­ken. Maar we horen ook regel­ma­tig van bewo­ners dat de pro­ble­men in hun wijk zich opsta­pe­len.’ Iets wat het onder­zoek ‘Veer­kracht in cor­po­ra­tie­be­zit’, van Cir­cus­Vis in opdracht van bran­che­or­ga­ni­sa­tie Aedes beves­tigt: de leef­baar­heid in buur­ten met veel cor­po­ra­tie­wo­nin­gen gaat har­der ach­ter­uit dan ver­wacht. ‘Wat je ziet is dat de pro­ble­men in een wijk vaak te com­plex zijn voor één par­tij om op te los­sen’ ver­telt Van der Zeep. ‘Onze bewo­ners heb­ben daar last van; en als we niets doen wordt dit alleen maar erger. Daar­om is het van belang dat ieder­een in de wijk een bij­dra­ge levert. Het lukt ons niet om ieder pro­bleem zelf op te los­sen. Het is alleen haal­baar als we inten­sief samen­wer­ken met ande­re par­tij­en. Niet door op de stoel te gaan zit­ten van de zorg­in­stel­ling, gemeen­te of de poli­tie. Maar door ervoor te zor­gen dat we al deze stoe­len aan één tafel krij­gen. Samen met bewo­ners. Want we wei­ge­ren weg te kij­ken en te den­ken: laat dat maar aan een ander over. Wij wil­len bij­dra­gen aan goed samenleven.’

Con­fe­ren­tie 1 decem­ber uitgesteld

Om dat voor elkaar te krij­gen rolt Por­taal de komen­de tijd een tra­ject uit voor de eigen orga­ni­sa­tie, maar werkt het ook aan manie­ren om de samen­wer­king met par­tij­en die in wij­ken en buur­ten actief zijn ver­der te ver­ste­vi­gen en om samen tot oplos­sin­gen te komen. Als onder­deel daar­van orga­ni­seer­de de woning­cor­po­ra­tie voor sta­ke­hol­ders op 1 decem­ber a.s. een gro­te, lan­de­lij­ke con­fe­ren­tie. Deze con­fe­ren­tie is helaas uit­ge­steld i.v.m. de aan­ge­scherp­te coron­a­maat­re­ge­len. Op het pro­gram­ma staan boei­en­de spre­kers, zoals Daan Roovers (filo­soof en voor­ma­lig Den­ker des Vader­lands), Özcan Aky­ol (schrij­ver en pro­gram­ma­ma­ker ‘Eus’, die zelf opgroei­de in een ach­ter­stands­wijk in Deven­ter) en Roos Vonk (gedrags­psy­cho­loog), zul­len het publiek inspi­re­ren met hun visie op bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Ook is er een panel dat in gesprek gaat over wat goed samen­le­ven bete­kent en over wat het vraagt van alle par­tij­en in een wijk. Hoe kun­nen we met elkaar de onder­lin­ge samen­wer­king ver­be­te­ren om echt een vol­gen­de stap te zet­ten naar leef­ba­re buur­ten waar men­sen naar elkaar omkij­ken en zich vei­lig voe­len? Wel­ke kan­sen lig­gen er, wel­ke dilemma’s zijn er en wel­ke bar­ri­è­res moe­ten we zien te door­bre­ken? En hoe kun­nen we bewo­ners hel­pen om hun regie­rol te ver­ster­ken? In het panel, dat hier­over met elkaar in gesprek gaat, zit­ten beken­de en min­der beken­de men­sen, onder ande­re afkom­stig uit de poli­tiek zoals Hen­ri Len­fe­rink (bur­ge­mees­ter Lei­den), Lucas Bol­si­us (bur­ge­mees­ter Amers­foort, Mar­tin van Rijn (oud-poli­ti­cus en voor­zit­ter Aedes) Ruth Peet­oom (voor­zit­ter ggz Neder­land) en pro­fes­si­o­nals uit de dage­lijk­se prak­tijk, zoals een wijk­agent, een huis­arts, een jon­ge­ren­wer­ker, iemand uit een door­braak­team en enke­le bewo­ners zelf. De con­fe­ren­tie zal in het voor­jaar 2022 als­nog plaats­vin­den. Houd deze web­si­te in de gaten voor meer infor­ma­tie of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals’ (edi­tie 1, decem­ber 2021)