Loading...
Inclu­sie­ve buurten2021-05-12T14:39:28+02:00

Inclusieve buurten

Portaal draagt bij aan wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen en naar elkaar omkijken. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Wij willen inclusieve buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Dat doen we op verschillende manieren.

1. We bouwen mee aan de sociale infrastructuur en nemen het initiatief tot samenwerking met lokale partners en bewoners in onze wijken.
2. We stimuleren en ondersteunen bewoners om de regie te pakken, om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.
3. We hebben sociale woonconcepten die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.
4. Onze woongebouwen dragen bij aan inclusieve buurten en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting. Daar houden we bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed rekening mee.

Rap­port: ‘Stu­ren op gemeng­de wijken’

Sinds de Twee­de Wereld­oor­log wordt het beleids­ide­aal van de gemeng­de wijk inge­zet om de nega­tie­ve gevol­gen van con­cen­tra­ties van bepaal­de bewo­ners­groe­pen in buur­ten tegen te gaan: via nieuw­bouw, stads­uit­brei­ding, her­struc­tu­re­ring en transformatie. 

‘Kin­de­ren zijn het soci­aal cement in de wijk’

Hoe kun­nen we samen bij­dra­gen een inclu­sie­ve buurt waar alle kin­de­ren gelij­ke kan­sen krij­gen? Wel­ke rol speelt het onder­wijs daar­in en wat is er nodig? We vroe­gen het Yvon­ne Hof, voor­zit­ter van het col­le­ge van bestuur bij Stich­ting Meer­kring, een orga­ni­sa­tie voor pri­mair onder­wijs in Amersfoort.

Ga naar de bovenkant