Loading...
Inclu­sie­ve buurten2021-05-12T14:39:28+02:00

Inclusieve buurten

Portaal draagt bij aan wijken en buurten waar mensen zich thuis voelen en naar elkaar omkijken. De leefbaarheid in veel wijken staat onder druk. Wij willen inclusieve buurten creëren waar mensen met uiteenlopende achtergronden zich met elkaar en hun buurt verbonden voelen. Dat doen we op verschillende manieren.

1. We bouwen mee aan de sociale infrastructuur en nemen het initiatief tot samenwerking met lokale partners en bewoners in onze wijken.
2. We stimuleren en ondersteunen bewoners om de regie te pakken, om naar elkaar om te kijken of bij te dragen aan de leefbaarheid in hun woongebouw, straat of buurt.
3. We hebben sociale woonconcepten die aansluiten bij de woonbehoeften van huidige en toekomstige bewoners.
4. Onze woongebouwen dragen bij aan inclusieve buurten en faciliteert mogelijkheden voor ontmoeting. Daar houden we bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed rekening mee.

Ozcan Aky­ol een van de gast­spre­kers tij­dens conferentie

Hoe komen we tot meer soci­a­le ver­bon­den­heid? Wat is er nodig om ieder­een in een wijk te laten bij­dra­gen aan goed samen­le­ven? Hoe kun­nen we de kan­sen­on­ge­lijk­heid aan­pak­ken? Daar­over bui­gen gast­spre­kers Daan Roovers, Roos Vonk en Özcan (‘Eus’) Aky­ol zich tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ op dins­dag 21 juni.

Geef de arme­re wij­ken extra steun

Soest is slechts een voor­beeld. De ver­sla­gen in deze krant van­uit de wijk Smits­veen laten zien hoe pro­ble­men zich in kwets­ba­re wij­ken opsta­pe­len. Omdat kans­rij­ke bewo­ners weg­trek­ken en kans­ar­men blij­ven, omdat er meer men­sen met psy­chi­sche pro­ble­men komen wonen, door­dat de zorg voor hen ver­schraalt en cor­po­ra­ties zich gedwon­gen rich­ten op hun hoofd­taak: de bouw van soci­a­le huurwoningen. 

Ga naar de bovenkant