Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

21 juni 2022: Con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samenleven

De woon­cri­sis is spring­le­vend. Geluk­kig ziet het nieu­we kabi­net dat ook. En staat leef­baar­heid en het tegen­gaan van de ach­ter­uit­gang in de wij­ken hoog op de agen­da. Hard nodig, want de gevol­gen voor de bewo­ners zijn groot. In kwets­ba­re buur­ten pres­te­ren kin­de­ren struc­tu­reel min­der in het onder­wijs en raken rela­tief veel jon­ge­ren werk­loos. Er is spra­ke van over­last en span­nin­gen tus­sen groe­pen bewo­ners, waar­door bewo­ners zich ver­vreemd voe­len. En ook de een­zaam­heid slaat hard toe. Daar moe­ten we geza­men­lijk wat tegen doen.

Maar hoe ziet wer­ken aan een bete­re leef­baar­heid er in de prak­tijk uit? Hoe wer­ken par­tij­en samen en hoe kan dat beter? Wel­ke bar­ri­è­res moe­ten we zien te door­bre­ken om echt een stap ver­der te kun­nen zet­ten? En waar gaat het al wel goed en kun­nen we van elkaar leren? Ofte­wel: hoe kun­nen we geza­men­lijk bij­dra­gen aan goed samenleven?

Boei­en­de spre­kers en een dyna­misch panelgesprek

Daar gaan we het tij­dens de con­fe­ren­tie over heb­ben. We laten ons inspi­re­ren door Daan Roovers (filo­soof), Roos Vonk (psy­cho­loog) en Ozcan (‘Eus’) Aky­ol (schrij­ver en pro­gram­ma­ma­ker). Ver­vol­gens gaan we in gesprek met een panel, bestaan­de uit men­sen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den. Een wijk­agent, een bewo­ner, een bur­ge­mees­ter, een leraar, de voor­zit­ter van een bran­che­or­ga­ni­sa­tie, een jon­ge­ren­wer­ker, een bestuur­der, een mede­wer­ker uit de zorg… Tij­dens het hele pro­gram­ma is er vol­op inter­ac­tie met het publiek in de zaal en kan het publiek  vra­gen stel­len en idee­ën aan­dra­gen. Wel­ke dilemma’s zien we? En hoe kun­nen we bewo­ners hel­pen om hun regie­rol te ver­ster­ken? Op zoek naar oplos­sin­gen; op zoek naar kansen.

En… op zoek naar samen­wer­king. Na afloop is er gele­gen­heid om, onder het genot van een hap­je en een drank­je, met elkaar nieu­we samen­wer­kin­gen aan te gaan en bestaan­de samen­wer­kin­gen te verdiepen.

Dins­dag 21 juni 2022

Van­af 15 uur in de Pro­dent­fa­briek, Amersfoort

Inte­res­se? Stuur dan een mail naar: Moreen Wui­te via moreen.wuite@portaal.nl