Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen

Op 8 juni 2023 krijgt ‘Gemengd Wonen’ bij­zon­de­re aan­dacht. Mana­gers volks­huis­ves­ting Reijn­der Jan Spits (Utrecht), Mou­naim Abdel­k­hal­ki (Amers­foort) en pro­gram­ma mana­ger Han­ne­ke Schreu­ders orga­ni­se­ren een con­fe­ren­tie Gemengd Wonen voor part­ners van cor­po­ra­ties, zorg, wel­zijn en gemeen­ten. Ze spre­ken over wat er goed gaat in deze waar­de­vol­le woon­vorm. Maar ook wat nodig is om dat vast te hou­den en wel­ke uit­da­gin­gen we het hoofd moe­ten bieden.

Gemengd Wonen is een woon­vorm waar­bij bewo­ners met en zon­der woon­be­ge­lei­ding er doel­be­wust voor kie­zen om in geor­ga­ni­seerd ver­band samen te wonen. Ze kie­zen bewust voor een woon­plek met meer soci­aal con­tact. Som­mi­gen omdat ze hulp nodig heb­ben bij zelf­stan­dig wonen. Ande­ren omdat ze graag een goe­de buur wil­len zijn.

Por­taal beheert 13 Gemengd Wonen pro­jec­ten in de regio’s Utrecht, Amers­foort, Lei­den en Arn­hem. In totaal bevat­ten deze pro­jec­ten 2000 woningen.

Por­taal bracht de les­sen uit deze Gemengd Wonen pro­jec­ten samen in de ‘7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen’, wel­ke tij­dens de con­fe­ren­tie wordt uitgedeeld.

Bent u ook benieuwd naar wat Gemengd Wonen inhoudt, waar­om het waar­de­vol is en hard nodig? Werkt u zelf mee in der­ge­lij­ke pro­jec­ten of gaat uw orga­ni­sa­tie net star­ten? Doe dan uw voor­deel met de geleer­de les­sen (down­load) of neem con­tact op met Por­taal pro­gram­ma mana­ger Han­ne­ke Schreu­ders via hanneke.schreuders@portaal.nl, die u alles over Gemengd Wonen kan ver­tel­len. Zij brengt u indien gewenst in con­tact met collega’s die dage­lijks met vele part­ners en bewo­ners in deze pro­jec­ten werken.