Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten


Con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ uitgesteld

Hoe kun­nen we met alle par­tij­en in een wijk echt een vol­gen­de stap te zet­ten naar leef­ba­re buur­ten waar men­sen naar elkaar omkij­ken en zich vei­lig voe­len? Wel­ke kan­sen lig­gen er, wel­ke dilemma’s zijn er en wel­ke bar­ri­è­res moe­ten we zien te door­bre­ken? En hoe kun­nen we bewo­ners hel­pen om hun regie­rol te ver­ster­ken? Alle­maal vra­gen waar we graag op in wil­den gaan tij­dens de lan­de­lij­ke con­fe­ren­tie die we geor­ga­ni­seerd had­den op woens­dag 1 decem­ber 2021. Helaas moesten we die uit­stel­len. Annet­te Cor­ne­lis­se, mana­ger com­mu­ni­ca­tie bij Por­taal, ver­telt erover in dit film­pje. En nodigt u nu alvast uit voor de con­fe­ren­tie vol­gend jaar!

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals’ (edi­tie 1, decem­ber 2021)