Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Dicht de kloof

Er moet snel een struc­tu­re­le aan­pak komen om men­sen in kwets­ba­re stads­wij­ken gelij­ke kan­sen te bie­den. Daar­voor plei­ten vijf­tien bur­ge­mees­ters en een aan­tal orga­ni­sa­ties op het gebied van wonen, wer­ken en onder­wijs van­daag in een oproep aan de onder­han­de­laars voor een nieuw kabinet.

Door armoe­de, schul­den en werk­loos­heid wordt de kloof met de rest van de samen­le­ving steeds gro­ter. Dat gaat ten kos­te van de soci­a­le samen­hang en de vei­lig­heid in ons land, schrij­ven ze. De aan­pak kost zeker 500 mil­joen euro.

‘Niet de juis­te start’

Vol­gens de Til­burg­se bur­ge­mees­ter Theo Wete­rings gaat het om zeker een mil­joen men­sen die wonen in zes­tien kwets­ba­re wij­ken in gro­te ste­den. “Daar zien we bij­voor­beeld dat kin­de­ren op school komen met een leer­ach­ter­stand, op een plek waar de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den al beperkt zijn van­af een jon­ge leef­tijd”, zegt Wete­rings in het NOS Radio 1 Jour­naal.

Vol­gens Wete­rings kun­nen die kin­de­ren later moei­lijk aan werk komen of heb­ben ze niet de juis­te start om “die mooie, toe­komstrij­ke baan” te vinden.

Men­sen in de wij­ken kam­pen gere­geld met hard­nek­ki­ge pro­ble­men als armoe­de, schul­den, werk­loos­heid en cri­mi­na­li­teit. Ver­der zijn er onder­wijs­ach­ter­stan­den en veel bewo­ners kam­pen met een slech­te gezond­heid. De pro­ble­men zijn een voe­dings­bo­dem voor de geor­ga­ni­seer­de criminaliteit.

Pro­ble­men gro­ter door coronacrisis

Bur­ge­mees­ter van Amster­dam Fem­ke Hal­se­ma noemt haar stads­deel Zuid­oost als voor­beeld. “Daar wonen bij­na 100.000 men­sen en met een deel van hen gaat het echt niet goed. Dat heeft wei­nig met hen te maken, maar wel met de plek waar ze zijn gebo­ren en opgegroeid.”

Het gemid­del­de onder­wijs­ni­veau in het stads­deel is zo’n beet­je het laag­ste van het land. “En dat heeft niks te maken met het talent of de intel­li­gen­tie van die jon­ge­ren. Dat heeft gewoon te maken met de kan­sen die ze krij­gen”, bena­drukt Hal­se­ma. Door het weg­val­len van school in de corona­cri­sis zijn de pro­ble­men alleen maar gro­ter gewor­den, zegt ze.

In stads­deel Nieuw-West spe­len soort­ge­lij­ke moei­lijk­he­den. Hal­se­ma: “De laag­ge­let­terd­heid is daar bij­na 25 pro­cent ten opzich­te van 14 pro­cent in ande­re delen van de stad en 21 pro­cent van de men­sen voelt zich onveilig.”

Uit­brei­ding van Rotterdamwet

Om de pro­ble­men op te los­sen, pleit bur­ge­mees­ter Wete­rings van Til­burg voor het ver­der uit­brei­den van de zoge­noem­de Rot­ter­dam­wet. Ofte­wel de Wet bij­zon­de­re maat­re­ge­len groot­ste­de­lij­ke pro­ble­ma­tiek, die als eer­ste werd gebruikt in Rot­ter­dam, waar­mee gemeen­ten meer moge­lijk­he­den krij­gen om de leef­baar­heid in kwets­ba­re wij­ken te verbeteren.

Als voor­beeld noemt hij het Nati­o­naal Pro­gram­ma Rot­ter­dam Zuid (NPRZ) uit 2012. Daar­in staan afspra­ken als extra basis­on­der­wijs, een baan­ga­ran­tie voor jon­ge­ren die hun mbo-diplo­ma halen, inten­sie­ve bege­lei­ding van werk­zoe­ken­den en de bouw van betaal­ba­re wonin­gen voor de mid­den­klas­se. Het pro­gram­ma heeft een loop­tijd van twin­tig jaar.

“Dat is een lang tra­ject, wat we met elkaar zul­len moe­ten doen”, zegt Wete­rings. “Maar de ach­ter­stan­den aan­pak­ken in die wij­ken is echt nodig. Daar­mee geven we kan­sen aan men­sen die op zich heel veel poten­ti­eel heb­ben. En jon­ge­ren moe­ten het recht heb­ben om met gelij­ke kan­sen op te groeien.”

‘Pro­ble­men heel hard­nek­kig en heel taai’

Ook Hal­se­ma bena­drukt het belang van de lan­ge adem. Vol­gens haar is er te lang pro­ject­ma­tig gewerkt in arme­re wij­ken. “Dus dan wordt iets gestart voor vier jaar, volgt er in die peri­o­de al een eva­lu­a­tie en dan ver­dwijnt het weer. Maar hier­aan moet je je veel lan­ger ver­bin­den. Want de pro­ble­men zijn heel hard­nek­kig en heel taai.”

Ze vreest niet dat de oproep van de bur­ge­mees­ters onder­sneeuwt bij de vele ande­re oproe­pen die momen­teel wor­den gedaan aan het toe­kom­sti­ge kabi­net. “De nood in het land is heel hoog, maar dit is ook cru­ci­aal voor het her­stel van onze eco­no­mie”, zegt Hal­se­ma. “De jon­ge­ren die daar wonen, zijn onze werk­ne­mers van later. En de bedrij­ven die zich daar ves­ti­gen zijn enorm belang­rijk voor de ste­de­lij­ke economieën.”

Bron: NOS

Por­taal steunt de oproep

Onze mede­wer­kers erva­ren dage­lijks dat de leef­baar­heid in veel wij­ken onder druk staat. Wij zet­ten ons met man en macht in om bij te dra­gen aan wij­ken waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. Voor inclu­sie­ve buur­ten waar men­sen met uit­een­lo­pen­de ach­ter­gron­den zich met elkaar en hun buurt ver­bon­den voe­len. Een­vou­dig is het niet. En het gaat ook niet altijd vlek­ke­loos. Het vraagt om goe­de samen­wer­king, om hel­de­re afspra­ken, om den­ken in oplos­sin­gen en om door­zet­tings­ver­mo­gen. En om inves­te­rin­gen en meer uit­zon­de­rin­gen in wet­ge­ving. Daar­om steu­nen wij de oproep ‘Dicht de kloof!’.