Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten
Dins­dag 14 juni orga­ni­seert Por­taal samen met de leer­gang Gemengd Wonen en SSH het sym­po­si­um ‘Een goeie buur is nooit ver weg’.  Het sym­po­si­um duurt van 9.15 — 16.30 uur en vindt plaats in het ZIM­HIC The­a­ter Zui­len in Utrecht. Tij­dens deze dag maken we ken­nis met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van gemengd wonen voor jongeren.

Wat zijn de suc­ces­fac­to­ren en wel­ke hob­bels kom je tegen? Wat zijn de erva­rin­gen van bewo­ners van Goeie Buur en de Lien­dert? Hoe kan gemengd wonen voor jon­ge­ren bij­dra­gen aan pre­ven­tie van dak‑, en thuis­loos­heid en hoe kun­nen deze pro­jec­ten van bete­ke­nis zijn voor jon­ge­ren die uit­stro­men uit de jeugd­zorg? Ook wordt er op de con­fe­ren­tie op ver­schil­len­de momen­ten aan­dacht besteed aan de rol van de  cor­po­ra­tie en de gemeen­te en hoe zij kun­nen bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van bij­zon­de­re woon­con­cep­ten voor jon­ge­ren. De deel­na­me­kos­ten bedra­gen € 125,- per persoon.

We zien je graag op 14 juni. Kom je ook? Aan­mel­den kan via deze link.

Het pro­gram­ma is als volgt:

9.15 uur Inloop

9.45 uur Ope­ning door dag­voor­zit­ter Eli­sa­beth van den Hoogen

10.00 uur Pre­ven­tie dak — en thuis­loos­heid van jon­ge­ren en de moge­lijk­he­den van gemengd wonen, door Lia van Doorn en Goeie Buur deel 1 door Lau­ra Nieuw­land en Donald Scheps

11.00 uur Pauze

11.20 uur Goeie Buur deel 2 met jon­ge­ren en goeie buren en Goed wonen! Eva­lu­a­tie van gemengd woon­pro­ject de Molen in Hou­ten door Maar­ten Dave­laar en Nici van ‘t End en Rand­voor­waar­den bij­zon­de­re woon­con­cep­ten voor jon­ge­ren door Koen van Bre­men en Nadi­ne Langerak

12.45 uur Lunch

13.30 uur Tafel­ge­sprek moge­lijk­he­den Lichtpenweg/ Lien­dert en Pio­nier in Amers­foort en Moge­lijk­he­den gemengd wonen voor jon­ge­ren uit de jeugd­zorg door José de Ruyter

14.45 uur Pauze

15.05 uur Tafel­ge­sprek gemengd wonin­gen voor jon­ge­ren Malie­baan door Mar­leen Nij­huis & Matrie Ramautur
(Gemeen­te Utrecht) en Nathan Roze­ma & Hiel­ke Jan van der Leij (Stich­ting Soci­aal Vast­goed) en Bouw­ste­nen VNG door Mau­rits Sanders

16 uur Borrel