Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Een moti­va­tie­brief om een woning te krijgen?

‘Mag Por­taal eisen stel­len aan nieu­we huur­ders voor een flat aan de Bang­kok­dreef in Utrecht? Ze vra­gen een moti­va­tie­brief te stu­ren, nodi­gen hen uit voor een gesprek om ver­vol­gens een selec­tie te maken?’ Dat wil­de Twee­de Kamer­lid Bec­ker­man (SP) graag weten van minis­ter Ollongren.

Op zoek naar de juis­te mix
Op de Bang­kok­dreef wonen, net als in ande­re delen van Over­vecht, in ver­hou­ding veel bewo­ners met een laag inko­men en men­sen die bege­lei­ding en zorg krij­gen. Voor een goe­de leef­baar­heid mer­ken we dat een juis­te mix van ver­schil­len­de men­sen en doel­groe­pen voor­de­len heeft. We heb­ben steeds meer te maken met instroom van men­sen met echt lage inko­mens en men­sen van­uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang. Deze groep bewo­ners zijn vaak meer met hun eigen pro­ble­men bezig dan met hun woon­om­ge­ving. Door bewo­ners aan te trek­ken die wil­len omkij­ken naar hun buren en zich betrok­ken voe­len bij hun buurt pro­be­ren we de leef­baar­heid te verbeteren.

Gemo­ti­veer­de kandidaten
Anders toe­wij­zen ken­nen we al bij nieu­we pro­jec­ten, zoals Majel­la Wonen en Place2BU in Utrecht. De erva­rin­gen zijn goed. Er zijn vol­doen­de, gemo­ti­veer­de kan­di­da­ten. Zij kie­zen heel bewust voor een woning in een com­plex waar de bewo­ners elkaar waar nodig en gewenst onder­steu­nen en geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten organiseren.

Goe­de buur
Dat suc­ces bracht de Utrecht­se wet­hou­der Wonen Kees Diepe­veen op het idee om ons te vra­gen of wij de suc­ces­fac­to­ren ach­ter het con­cept ‘gemengd wonen’ ook kun­nen ver­ta­len naar de bestaan­de bouw in Over­vecht. Kun je door anders toe te wij­zen meer krach­ti­ge huur­ders aan­trek­ken die zich als ‘goe­de buur’ wil­len opstel­len, waar­door de leef­baar­heid duur­zaam wordt ver­be­terd? Met die vraag gin­gen we graag aan de slag.

Het ant­woord van de minister
Minis­ter Ollong­ren had niet veel tijd nodig om haar ant­woord te for­mu­le­ren aan Twee­de Kamer­lid Bec­ker­man. Ja, wat Por­taal doet mag. “Bin­nen de toe­wij­zings­re­gels van de Woning­wet is ruim­te voor addi­ti­o­ne­le voor­waar­den bij toe­wij­zing van huur­wo­nin­gen. Woning­cor­po­ra­ties maken hier regel­ma­tig gebruik van om invloed uit te oefe­nen op het type huur­der in bepaal­de com­plexen of wij­ken,” zo liet zij weten.

Niet van­zelf
Wij wil­len graag dat men­sen goed kun­nen wonen in een fij­ne woning in een pret­ti­ge, leef­ba­re buurt. In buur­ten met veel soci­a­le huur­wo­nin­gen zien we dat de leef­baar­heid ach­ter­uit gaat. Dit pro­bleem groeit en lost zich niet van­zelf op. Wij vin­den het daar­om van belang hier­op in te zet­ten, ook met ver­nieu­wen­de maat­re­ge­len als ‘anders toewijzen’.

Bron: Over Wonen Gesproken