Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

We ont­moe­ten Zin­zi en Anne­lot bij De Pio­nier in Amers­foort. Anne­lot deelt met ons hoe het is om met ande­re jon­ge­ren in dit ‘Gemengd Wonen’ pro­ject te wonen. Zelf kon ze niet thuis blij­ven wonen. Geluk­kig vond ze haar plek bij De Pio­nier en maak­te er nieu­we vrienden.

‘Gemengd Wonen’ is een woon­vorm waar­bij bewo­ners bewust kie­zen voor een woon­plek met meer soci­aal con­tact. Som­mi­gen omdat ze hulp nodig heb­ben bij zelf­stan­dig wonen, zoals jon­ge­ren afkom­stig uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang of (jeugd)zorg. Ande­ren omdat ze graag een goe­de buur wil­len zijn, zoals Zinzi.

Bij De Pio­nier onder­ne­men ze acti­vi­tei­ten samen, in iede­re gang zijn ‘gang­ma­kers’ actief en er is zelfs een com­mis­sie rond de gemeen­schap­pe­lij­ke tuin.

In mei 2021 wer­den 208 tij­de­lij­ke studio’s voor jon­ge­ren beschik­baar gesteld in de Pionier.
Por­taal beheert 13 Gemengd Wonen pro­jec­ten samen met ande­re cor­po­ra­ties in o.a. Utrecht, Nieu­we­gein, Amers­foort, Lei­den en Arn­hem. We wer­ken daar samen met diver­se part­ners in de zorg, maat­schap­pe­lij­ke dienst­ver­le­ning en gemeenten.

Meer weten over de Gemengd Wonen pro­jec­ten van Por­taal? Bezoek www.portaal.nl/gemengdwonen