Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Her­stel begint met een huis

Het laat­ste decen­ni­um is het aan­tal dak­lo­zen in Neder­land ruim ver­dub­beld. Naast per­soon­lijk leed brengt dat ook gro­te maat­schap­pe­lij­ke gevol­gen met zich mee. Dit vraagt om een struc­tu­reel ande­re aan­pak van dak­loos­heid waar­bij pre­ven­tie en het recht op huis­ves­ting voor­op moe­ten komen te staan. Dat bepleit de Raad voor Volks­ge­zond­heid en Samen­le­ving (RVS) in het advies ‘Her­stel begint met een huis’.

In 2019 meld­de het CBS dat het aan­tal fei­te­lijk dak­lo­zen in Neder­land sinds 2009 ruim ver­dub­beld is: van 17.8 dui­zend naar 39.3 dui­zend. Ook tonen de cij­fers dat met name onder jon­ge­ren en niet-wes­ter­se migran­ten de stij­ging het groot­ste is. Dak­loos­heid is een extre­me vorm van soci­a­le uit­slui­ting en berok­kent mens en maat­schap­pij scha­de. De corona­cri­sis maakt dit eens te meer dui­de­lijk. Als dak­lo­zen geen vei­li­ge plek heb­ben dan vormt dat ook een gevaar voor hen­zelf en voor de volks­ge­zond­heid. Met dit advies biedt de RVS aan­kno­pings­pun­ten voor een struc­tu­reel ande­re aan­pak van dakloosheid.

Bron: Raad voor Volks­ge­zond­heid en Samen­le­ving (RVS)