Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Het gesprek aan­gaan en con­cre­te pro­ble­men oplossen

Mar­jet van Zuij­len is een zeer erva­ren bestuur­der en com­mis­sa­ris en voor­ma­lig lid van de Twee­de Kamer. Als voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Por­taal open­de zij in de Pro­dent­fa­briek in Amers­foort op 21 juni de con­fe­ren­tie van Por­taal over Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Waar­om is het the­ma zo belang­rijk dat er een con­fe­ren­tie aan is gewijd? Wat is haar het meest bij­ge­ble­ven van de gesprek­ken tij­dens de con­fe­ren­tie? We vroe­gen het haar na afloop.

Je bent nu een maand of negen voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Por­taal. Je gaf toen bij jouw benoe­ming aan dat de visie van Por­taal je aan­sprak. Benieuwd hoe je daar nu tegen­aan kijkt en wat je merkt van die visie.

Dat klopt. Het onder­ne­mings­plan getuigt van lef en ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel. Ik vond het ver­haal van bestuur­ders Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man boei­end en over­tui­gend. Por­taal is een woning­cor­po­ra­tie die ver­der gaat dan het sta­pe­len van ste­nen en hui­zen bou­wen, onder­hou­den en renoveren.

Daar past een dag als van­daag en Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven in?

Klopt. Deze dag maakt niet alleen dui­de­lijk waar Por­taal voor staat maar voor­al wat wij met alle anders sta­ke­hol­ders en loka­le part­ners kun­nen – en moe­ten – doen om te zor­gen voor goed samen­le­ven. Wij wil­len buur­ten en wij­ken waar men­sen naar elkaar omkij­ken en waar bewo­ners zelf ini­ti­a­tie­ven nemen om elkaar te onder­steu­nen. Daar­bij hel­pen wij en daar heb­ben wij zorg- en wel­zijns­in­stel­lin­gen, poli­tie, gemeen­ten, ande­re cor­po­ra­ties en onder­wijs­in­stel­lin­gen nodig.

Jij maakt je zor­gen over de situ­a­tie in som­mi­ge wij­ken. Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven is dan niet alleen een aar­dig mot­to maar ook een dwin­gen­de opgave?

In bepaal­de wij­ken is spra­ke van een con­cen­tra­tie van ach­ter­stand en onge­lijk­heid van kan­sen. Daar kun­nen we geen genoe­gen mee nemen. Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven is een mot­to en een opdracht. Met alle ande­re betrok­ke­nen zul­len we de hand­schoen moe­ten oppak­ken. Dat is niet een­vou­dig. Er zijn bij­voor­beeld juri­di­sche en finan­ci­ë­le belem­me­rin­gen die oplos­sin­gen in de weg staan.

De pro­ble­ma­tiek is hel­der. Nu de oplos­sin­gen. Wat viel je van­daag voor­al op in de pre­sen­ta­ties en panel­ge­sprek­ken? Ben je opti­mis­ti­scher dan hiervoor? 

Gro­te pro­ble­men vra­gen een hel­de­re aan­pak en het nodi­ge geduld. Om te begin­nen moe­ten par­tij­en bij elkaar gaan zit­ten en het gesprek aan­gaan. Hoe gaan we con­cre­te pro­ble­men met elkaar oplos­sen. Ver­vol­gens moe­ten pilots me regel­vrije zones en ont­schot­te bud­get­ten wor­den opge­schaald, zodat belem­me­rin­gen in wet- en regel­ge­ving wor­den weg­ge­no­men. Ook moet actie­ver wor­den gewerkt aan gemeng­de wij­ken. Je kunt niet alles op het bord­je van kwets­ba­re huur­ders leg­gen. Dit alles vraagt om lei­ders die stand­vas­tig zijn en goed luis­te­ren naar bewoners.

Bekijk hier de after­mo­vie van de conferentie