Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

‘Kin­de­ren zijn het soci­aal cement in de wijk’

In wij­ken waar de leef­baar­heid onder druk staat heb­ben gezin­nen vaker te maken met com­plexe thuis­si­tu­a­ties. Een groot deel van de kin­de­ren die er opgroei­en loopt daar­door een taal- en leer­ach­ter­stand op en heeft moei­te zich te con­cen­tre­ren. Hoe kun­nen we samen bij­dra­gen een inclu­sie­ve buurt waar alle kin­de­ren gelij­ke kan­sen krij­gen? Wel­ke rol speelt het onder­wijs daar­in en wat is er nodig? We vroe­gen het Yvon­ne Hof, voor­zit­ter van het col­le­ge van bestuur bij Stich­ting Meer­kring, een orga­ni­sa­tie voor pri­mair onder­wijs in Amers­foort met 14 basis­scho­len en 8 scho­len voor spe­ci­aal (basis)onderwijs.

Wat bete­kent bij­dra­gen aan goed samen­le­ven voor u?

‘Elk kind kan­sen geven, is voor mijn een belang­rijk aspect van bij­dra­gen aan de samen­le­ving. Bij ons is ieder kind wel­kom. Met een divers palet aan onder­wijs heb­ben we voor ieder kind een pas­sen­de plek. Daar hoort ook bij dat je aan­dacht hebt voor de manier waar­op een kind naar de wereld kijkt. Kin­de­ren kun­nen name­lijk heel goed over­bren­gen wat zij den­ken dat er nodig is. Dat wordt wel eens onder­schat. Dus toen we vorig jaar samen met de gemeen­te Amers­foort een geza­men­lij­ke wijk­vi­sie wil­den for­mu­le­ren, betrok­ken we daar gelijk de kin­der­wijk­raad en de scho­len bij. Ook heb­ben zij een mooie bij­dra­ge gele­verd aan Amers­foort Onder­wijs­stad, door hun mening te geven en mee te hel­pen bij het orga­ni­se­ren van acti­vi­tei­ten. Waar zij zelf ver­vol­gens ook weer enthou­si­ast aan meededen.
En bin­nen­kort hou­den we in Amers­foort een kin­der­par­ti­ci­pa­tie­ses­sie over de stra­te­gi­sche ambi­ties in het hele onder­wijs­veld (via de PO-Raad). Ons uit­gangs­punt is dus om niet direct zelf ach­ter de teken­ta­fel te gaan zit­ten, maar eerst goed in gesprek te gaan met de kin­de­ren. Het is mooi om te zien hoe snel zij tot de kern van een pro­bleem of oplos­sing komen. Iets waar wij zelf vaak veel meer woor­den voor nodig hebben.’

Yvon­ne Hof Meer­kring en kin­de­ren De Bies­haar en De Wij­de Wereld 

Hoe zor­gen we ervoor dat alle kin­de­ren in een wijk gelij­ke kan­sen krij­gen en wel­ke bij­dra­gen leve­ren scho­len hier aan?

‘We zijn een groot voor­stan­der van inclu­sie en wil­len segre­ga­tie tegen­gaan. Daar zet­ten we ste­vig op in, onder ande­re door kin­de­ren een bre­de blik op de wereld te bie­den en hen wereld­wijs te maken. Scho­len staan mid­den in de samen­le­ving. Op het school­plein komen ouders let­ter­lijk bij elkaar door de kin­de­ren. Zie hen als het soci­aal cement dat alles bij elkaar houdt. Ik denk dat het goed is om die ver­bin­den­de func­tie met bei­de han­den aan te grij­pen. Want een soci­a­le school is een soci­a­le buurt. Ik pleit er dan ook voor dat we gebruik maken van over­vloed en de school­mu­ren als flu­ï­de zien. Daar­mee bedoel ik dat we de school als samen­le­ving in het hart van een wijk moe­ten beschou­wen. Daar waar ont­moe­ten cen­traal staat, ieder­een mee mag doen en we de ont­wik­ke­ling van jong tot oud moge­lijk maken. Ook, of mis­schien wel juist, bui­ten de school­tij­den om.’

Heeft u daar voor­beel­den van?

‘Uit een groei­en­de behoef­te om de soci­a­le cohe­sie in en om de school te ver­ster­ken zie ik ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven ont­staan. Zo biedt een aan­tal van onze scho­len ouders de moge­lijk­heid om ’s och­tends met elkaar kof­fie te drin­ken, Neder­lands te leren, maat­jes­pro­jec­ten (ouders voor ouders) op te star­ten, en eve­ne­men­ten te orga­ni­se­ren in en om de school. Samen met Stich­ting ABC (een samen­wer­kings­ver­band van onder­wijs, kin­der­op­vang en wel­zijn dat zich richt op samen­wer­kings­ac­ti­vi­tei­ten voor alle kin­de­ren in Amers­foort, red.) doen onze kin­de­ren mee aan tal van acti­vi­tei­ten in de wij­ken. Van acti­vi­tei­ten die bij­dra­gen aan hun eigen per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling tot acti­vi­tei­ten die de saam­ho­rig­heid in een buurt ver­gro­ten, zoals op visi­te gaan bij oude­ren of hel­pen bij de Voed­sel­bank. Het draagt er alle­maal aan bij. En ieder­een, van jong tot oud, heeft er pro­fijt van. Hoe mooi zou het zijn als we via het onder­wijs elke wijk soci­aal en kans­rijk kun­nen maken?’

Yvon­ne Hof is een van de panel­le­den waar­mee we in gesprek gaan tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’, op dins­dag 21 juni 2022.

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals edi­tie 3’ (april 2022).