Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Van­daag kreeg bewo­ner Caro­li­ne van de Mast uit Maars­sen­broek een konink­lij­ke onder­schei­ding uit­ge­reikt van bur­ge­mees­ter Ap Rein­ders van Sticht­se Vecht. Por­taal had deze bewo­ner uit Maars­sen­broek voor­ge­dra­gen omdat zij zich al 25 jaar inzet voor de bewo­ners­com­mis­sie van Anti­lo­pe­spoor van Por­taal. Een voor­beeld van hoe je kan bij­dra­gen aan goed samenleven.

Caro­li­ne was net als de ande­re gede­co­reer­den met een smoes naar Nij­en­ro­de in Breu­ke­len gelokt. Groot was de ver­ras­sing dat zij in het mid­del­punt van de belang­stel­ling kwam te staan. Mar­ja Ellink­hui­zen, advi­seur leef­om­ge­ving van Por­taal en dege­ne die Caro­li­ne heeft voor­ge­dra­gen: ‘Het gebeurt niet vaak dat iemand zo lang bij de bewo­ners­com­mis­sie blijft. Meest­al stopt iemand na een paar jaar. Iemand die zolang zoveel bij­draagt aan de wijk, ver­dient een lintje.’

Caro­li­ne is pen­ning­mees­ter van het bestuur van de bewo­ners­com­mis­sie Anti­lo­pe­spoor uit Maars­sen­broek. Zij is al die jaren actief samen met Car­la Buijs­man en diens man Ron Drup­pers res­pec­tie­ve­lijk secre­ta­ris en voor­zit­ter. Bur­ge­mees­ter Ap Rein­ders zei het mooi: ‘Al 25 jaar zet Caro­li­ne van de Mast zich vol over­ga­ve in voor het sig­na­le­ren en het oplos­sen van pro­ble­men van ver­schil­len­de leef­tijds­groe­pen en cul­tu­ren in deze wijk. Samen met de ove­ri­ge bestuurs­le­den is Caro­li­ne een scha­kel tus­sen de bewo­ners en woning­cor­po­ra­tie Por­taal. Tus­sen gemeen­te Sticht­se Vecht en de bewo­ners. Por­taal en daar­mee ook de huur­ders van Por­taal maken al jaren dank­baar gebruik van haar ken­nis en input.’

Caro­li­ne heeft onder ande­re veel acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd voor kin­de­ren die niet op vakan­tie kon­den. Er komen altijd veel kin­de­ren. Zeker wel 40 voor gewo­ne acti­vi­tei­ten. Deze acti­vi­tei­ten heb­ben een belang­rij­ke soci­a­le func­tie.  Ook zocht zij met bewo­ners naar oplos­sin­gen voor ille­ga­le bewo­ning, een­zaam­heid en huurschulden.

Mar­ja Ellink­hui­zen: Caro­li­ne heeft echt oog voor de leef­om­ge­ving, zij denkt mee in oplos­sin­gen als het gaat om zwerf­vuil, groen en schoon. Caro­li­ne is echt een voor­beeld van hoe je kan bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Dit soort bewo­ners moe­ten we koes­te­ren! Door­dat Caro­li­ne al zo lang in de bewo­ners­com­mis­sie zit, kent ze de men­sen. Ze krijgt de jeugd bin­nen als ze jong zijn. Jaren later kan zij deze jon­ge­ren nog aan­spre­ken omdat ze al een band met hun heeft. Dat is belang­rijk. Dat is een groot plus­punt van lang in de bewo­ners­com­mis­sie zitten.’

Na het opspel­den van de Konink­lij­ke onder­schei­ding kreeg Caro­li­ne, net als de ande­re gede­co­reer­den, een groot applaus. Zicht­baar trots ging Caro­li­ne met de bur­ge­mees­ter op de foto.