Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Mean­der­park: een mooi voor­beeld van gemengd wonen

In Mean­der­park woont een mix van men­sen die lich­te bege­lei­ding nodig heb­ben en men­sen die hen onder­steu­nen. Dit doen ze door te fun­ge­ren als vraag­baak, net­werk en steun.

Het voor­ma­li­ge gemeen­te­huis van Nieu­we­gein was voor Por­taal dé kans om een per­ma­nent ‘gemengd wonen pro­ject’ op te star­ten. Het bleek moge­lijk én haal­baar om dit om te bou­wen tot 250 woningen.

De wonin­gen zijn voor­al bedoeld voor star­ters (denk aan huis­ver­la­ters) of spoed­zoe­kers (zoals recent geschei­den men­sen). Men­sen die vaak moei­lijk een woning kun­nen vin­den bij­voor­beeld van­we­ge een te kor­te inschrijf­tijd bij Woning­Net. Onge­veer één der­de van de wonin­gen is beschik­baar voor sta­tus­hou­ders en men­sen met een psy­chi­sche kwets­baar­heid. Zij wor­den bege­leid naar zelf­stan­dig wonen.

Bewo­ners zet­ten zich in voor het beheer van het gebouw, de woon­om­ge­ving en voor elkaar. Hier­voor is een woon­ver­e­ni­ging opge­zet. Naast een gemeen­schap­pe­lij­ke bin­nen­ruim­te zijn er tus­sen de gebou­wen ver­schil­len­de groe­ne ont­moe­tings­plek­ken. In Mean­der­park woon je op jezelf, maar kijk je naar elkaar om.

Alle gemengd wonen-pro­jec­ten van Por­taal vind je hier.


Inter­view bewoner
Anne­miek Hui­te­ma (28), bewoon­ster en actief in de woonvereniging

“Het is anders wonen dan in een gewoon appar­te­ment. Hier woon je bij­voor­beeld naast men­sen die een tijd­je dak­loos zijn geweest. Of je buur­man of buur­vrouw is via Stich­ting Vluch­te­lin­gen­werk bin­nen­ge­ko­men. Het is mooi om zoveel ver­schil­len­de ach­ter­gron­den bij elkaar te zien. Je leert van elkaar. En wel­ke ach­ter­grond je ook hebt, je staat voor elkaar klaar. Dat maakt het wonen hier zo bijzonder.”

“Bin­nen de bewo­ners­ver­e­ni­ging ben ik actief voor de zoge­naam­de ‘gang­ma­kers’. We zor­gen ervoor dat elke gang leven­dig blijft. Maar we pro­be­ren ook in de gaten te hou­den hoe het met ieder­een gaat. Ook houd ik me bezig met de toe­la­tings­com­mis­sie. We zoe­ken voor Mean­der­park men­sen die iets kun­nen toevoegen.”


Inter­view medewerker
Ids Breeuws­ma, advi­seur leef­om­ge­ving bij Portaal

“Samen met veel collega’s heb ik de samen­wer­king met gemeen­te Nieu­we­gein, Steun­punt Vluch­te­lin­gen Nieu­we­gein, stich­ting de Tus­sen­voor­zie­ning en Lis­ter geor­ga­ni­seerd. Intus­sen heb­ben we ook de woon­ver­e­ni­ging opge­start. Deze actie­ve bewo­ners wor­den onder­steund door een com­mu­ni­ty­coach, die we tij­de­lijk hier­voor inhu­ren. Ook orga­ni­se­ren we de infor­ma­tie­bij­een­kom­sten en de gesprek­ken voor kan­di­daat-huur­ders. We heb­ben twee beheer­ders voor Mean­der­park aan­ge­no­men. Zij zijn inmid­dels goed bekend hier.”