Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Zo’n zeven jaar stond het voor­ma­li­ge gemeen­te­huis van Nieu­we­gein leeg. Maar sinds 2020 vor­men star­ters, sin­gles, stel­len, sta­tus­hou­ders en men­sen uit kwets­ba­re groe­pen hier een leven­di­ge com­mu­ni­ty. Wel­kom in Mean­der­park. Advi­seur Leef­om­ge­ving Erik Patist van Por­taal ver­telt hoe zijn woning­cor­po­ra­tie deze huis­ves­tings­mix samen met de gemeen­te, zorg- en hulp­ver­le­nings­or­ga­ni­sa­ties én de bewo­ners van de grond heeft getild.

Het vroe­ge­re kan­toor­com­plex werd in 2019 en 2020 omge­bouwd tot in totaal 250 appar­te­men­ten die één, twee of drie kamers tel­len. Van deze soci­a­le huur­wo­nin­gen zijn er 25 bestemd voor sta­tus­hou­ders, 45 voor men­sen uit een beschermd wonen tra­ject en 25 voor men­sen uit de dak­lo­zen­op­vang. Daar­naast zijn er 6 studio’s voor jon­ge­ren uit het zorg­tra­ject Kamers met Kan­sen. De res­te­ren­de ca. 150 wonin­gen wor­den bewoond door regu­lie­re huur­ders (vrij­wel alle­maal star­ters). Het is, kort­om, een bont gezel­schap. Dat heeft alles te maken met de ont­staans­ge­schie­de­nis van Mean­der­park, ver­telt Patist. “We had­den in Nieu­we­gein een groot pro­bleem met de beschik­baar­heid van wonin­gen voor star­ters. Daar­naast zag je cli­ën­ten van GGZ-zor­gor­ga­ni­sa­tie Lis­ter te vaak ver­dwa­len als ze van­uit een GGZ-loca­tie naar een regu­lie­re woning ver­huis­den. Ze raak­ten daar alles kwijt: hun ver­trouw­de hulp­ver­le­ners, hun dag­be­ste­ding, hun net­werk. Daar moest een oplos­sing voor komen, net als voor de huis­ves­ting van sta­tus­hou­ders en men­sen uit de dak­lo­zen­op­vang. Toen heb­ben de gemeen­te, Lis­ter, De Tus­sen­voor­zie­ning, Steun­punt Vluch­te­lin­gen Nieu­we­gein en wij als cor­po­ra­tie Por­taal de han­den ineengeslagen.”

De ech­te helden

Goed bezoch­te taal­ca­fés, haak­club­jes, spel­le­t­jes­avon­den, boot­camps en bewo­ners­wan­de­lin­gen: de geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten getui­gen een jaar na ople­ve­ring van een behoor­lijk suc­ces­vol­le com­mu­ni­ty. Bewo­ners, ook de kwets­ba­ren onder hen, spe­len daar­in op basis van vrij­wil­lig­heid zelf een belang­rij­ke rol. “Zij zijn de ech­te hel­den”, vindt Patist. Hij ziet dat het Mean­der­park als gemeen­schap best goed draait. Ook bui­ten de regu­lie­re soci­a­le acti­vi­tei­ten om. “Een deel van de sta­tus­hou­ders is afkom­stig uit De Tus­sen­voor­zie­ning Inn Bet­ween. Zij zijn gese­lec­teerd op de wil om te inte­gre­ren en een gemeen­schap te vor­men. Het zou bevor­der­lijk zijn als bij het COA ook een voor­se­lec­tie zou plaats­vin­den. Dan zou het hier nog beter lopen.” Meer­de­re sta­tus­hou­ders uit Mean­der­park heb­ben, mede dank­zij de taal­ca­fés, snel behoor­lijk Neder­lands leren spre­ken. Enke­len van hen heb­ben inmid­dels een eer­ste baan gevonden.

Patist geeft nog een ander voor­beeld van de gemeen­schaps­zin. “Eén van de kwets­ba­re bewo­ners deed onlangs een mis­luk­te zelf­moord­po­ging. Daar is natuur­lijk met­een pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding op gezet. Maar de mede­be­wo­ners pak­ken het ook op. Gere­geld halen zij de per­soon in kwes­tie op om een wan­de­lin­ge­tje te maken. Zo maak je pro­ble­men draag­lij­ker voor elkaar en geef je men­sen het gevoel dat ze erbij horen.”

Blij­vend investeren

Mean­der­park slaat vele vlie­gen in één klap. Het com­plex is, met zon­ne­pa­ne­len en warm­te­pom­pen, klaar voor de ener­gie­tran­si­tie. Als getrans­for­meerd kan­toor­ge­bouw vormt het boven­dien een mooi voor­beeld van hoe je kunt bij­dra­gen aan de woning­nood voor regu­lie­re en bij­zon­de­re cate­go­rie­ën huur­ders. En dank­zij de opzet als com­mu­ni­ty levert het een bij­dra­ge aan de (re-)integratie van kwets­ba­re groe­pen. Finan­ci­eel vormt het ech­ter een las­ti­ge busi­ness case. Puz­ze­len en dub­bel­tjes omdraai­en, noemt Patist het. “Als je dit op deze manier wil doen, heb je in het com­plex zelf een gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te nodig. Daar heb­ben we twee wonin­gen voor omge­bouwd. Natuur­lijk loop je daar­mee inkom­sten mis. Daar­om heb­ben we een deel van de wonin­gen bestemd als mid­den­huur wonin­gen. Die bren­gen meer op, en dat com­pen­seert de bij­zon­de­re kosten.”

Toch is er meer nodig. De com­mu­ni­ty coach, onmis­baar voor Mean­der­park, wordt betaald uit sub­si­dies. Pas als de veel­be­spro­ken ver­huur­ders­hef­fing wordt afge­schaft, kun­nen der­ge­lij­ke uit­ga­ven een struc­tu­re­le basis krij­gen. “Ik hoop echt dat hier­in de goe­de keu­ze gemaakt wordt. Want woon­ge­meen­schap­pen zoals Mean­der­park zijn de weg voor­uit. Daar­mee help je men­sen uit ver­schil­len­de kwets­ba­re groe­pen om onder­deel te wor­den van de maat­schap­pij. Daar moe­ten we blij­vend in investeren.”

Per­ma­nent soci­aal beheer

De aan­pak van Mean­der­park werkt. De com­mu­ni­ty bruist en veel bewo­ners varen er wel bij. Hoe heb­ben de betrok­ken orga­ni­sa­ties dit voor elkaar gekre­gen? Patist: “We heb­ben de regu­lie­re huur­ders streng gese­lec­teerd op hun gemeen­schaps­zin. Je moet iets voor elkaar wil­len doen, en elkaar als men­sen wil­len zien. Ook heb­ben we de ver­schil­len­de groe­pen gespik­keld een plek gege­ven. Dat wil zeg­gen: niet alle sta­tus­hou­ders, men­sen uit beschermd wonen of uit de dak­lo­zen­op­vang op één gang zet­ten, maar ver­sprei­den door het com­plex. Op die manier ver­mijd je de vor­ming van sub­cul­tu­ren.” Daar­naast werd een com­mu­ni­ty coach aan­ge­steld en richt­te Por­taal per­ma­nent soci­aal beheer in: een team van erva­ren pro­fes­si­o­nals met exper­ti­se op het gebied van gemeen­schap­pen aan­ja­gen, bij­zon­de­re doel­groe­pen, over­last- en incassoproblematiek.

Heeft Patist nog tips voor col­le­ga-cor­po­ra­ties die ook zoiets wil­len optui­gen? “For­meer een hecht team met de gemeen­te en de ande­re betrok­ken orga­ni­sa­ties. Reken af met de wij/­zij-hou­ding. Werk aan het­zelf­de doel, als­of je echt collega’s van elkaar bent. Op die manier maak je het moge­lijk om samen een prach­tig resul­taat te behalen.”

Bron: www.woningmarktbeleid.nl

Foto­graaf: Rob Acket.