Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Onder­zoek beves­tigt suc­ces gemengd wonen in Meanderpark’

Onlangs ver­scheen het onder­zoek ‘Twee jaar wonen in Mean­der­park’. Een bij­zon­der Gemengd wonen pro­ject in Nieu­we­gein. Daar blijkt een­zaam­heid onder de bewo­ners af te nemen. Pro­ble­men met schul­den wor­den snel­ler her­kend en aan­ge­pakt. Ook de bege­lei­ding van huur­ders die zorg nodig heb­ben is beter te orga­ni­se­ren. Een ech­te bij­dra­ge aan goed samenleven.

Bij Gemengd wonen kij­ken bewo­ners naar elkaar om. Daar kie­zen ze voor. Som­mi­gen omdat ze nog wat hulp nodig heb­ben bij zelf­stan­dig wonen. Ande­ren omdat ze als goe­de buur daar graag bij helpen.

Inmid­dels heb­ben we veel erva­ring met het opzet­ten van ver­schil­len­de vor­men van gemengd wonen. Met jon­ge­ren maar ook met oude­ren. Op onze web­si­te delen we de erva­rin­gen die we opdoen in de inmid­dels meer dan 12 pro­jec­ten. Daar­naast ont­wik­kelt Por­taal in samen­wer­king met ande­re cor­po­ra­ties, zorg­par­tij­en, gemeen­ten en bewo­ners nieu­we Gemengd Wonen pro­jec­ten in onder ande­re Amers­foort, Nij­me­gen en Utrecht.

Onze bevlo­gen experts Mauri­ce Wou­ters en Erik Patist zien dat het werkt: “Het is geen uto­pie, het werkt. We ver­e­ni­gen men­sen die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen en bie­den ieder­een een zach­te lan­ding, een plek om te groei­en. We zijn met gemengd wonen echt kop­lo­per in de sec­tor. Daar zijn we trots op!”

Op don­der­dag 8 juni orga­ni­seert Por­taal een con­fe­ren­tie over Gemengd Wonen voor de regio Utrecht/Amersfoort. We laten ons die dag inspi­re­ren door voor­beel­den uit de prak­tijk, een bre­de­re kijk op de opga­ve en gaan met elkaar in gesprek over wonen, zorg­be­ge­lei­ding en pret­tig samen­le­ven. Ofwel, hoe dra­gen we samen bij aan goed samen­le­ven? Mocht u geïn­te­res­seerd zijn in dit the­ma, dan kunt u con­tact opne­men met Por­taal pro­gram­ma-mana­ger Han­ne­ke Schreu­ders.