Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Woon­groe­pen Por­taal ope­nen deu­ren op Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag 2022

Zater­dag 21 mei 2022 ope­nen op de Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag woon­ge­meen­schap­pen in het hele land hun deu­ren voor publiek. Ook bij de woon­groe­pen Vleu­ter­wei­de (Vleu­ten), Gagel­stae­te (Utrecht), Nieuw Wede, De Laak en Wen­dak­ker (Amers­foort) is ieder­een tus­sen 11:00 en 16:00 uur van har­te welkom. 

Bewo­ners laten aan ieder­een zien waar­om zij als bewo­ners hier zo graag wonen. Bezoe­kers die geïn­te­res­seerd zijn om in de toe­komst bij een woon­groep te komen wonen, nodi­gen zij van har­te uit zich tij­dens de open dag in te schrij­ven op de belang­stel­len­den-lijst. Bewo­ners infor­me­ren u op de open dag graag over de rand­voor­waar­den en hoe ze ver­vol­gens nader ken­nis zul­len maken. Zo krijgt u samen een beter beeld of wonen in een woon­ge­meen­schap een suc­ces zou kun­nen worden.

Wat houdt het in om in een woon­groep te wonen?

Groeps­wo­nen met leef­tijds­ge­no­ten ken­merkt zich door een com­bi­na­tie van zelf­stan­dig­heid, saam­ho­rig­heid en hulp­vaar­dig­heid. Ieder­een beschikt over een zelf­stan­di­ge woning en wat ach­ter de voor­deur gebeurt is vol­ko­men pri­vé. Maar onder­tus­sen zijn de bewo­ners wel betrok­ken op elkaar. Is iemand ziek, dan hou­den ze een oog­je in het zeil, of geven ze wat hulp, zoals een keer­tje voor de ander koken, of een rit naar het zie­ken­huis, maar het is wel beperkt, ze ver­le­nen geen mantelzorg.

Daar­naast heb­ben ze geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten in de gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­te zoals kof­fie-och­ten­den, hap­py hour en af en toe geza­men­lijk eten, kaart- en spel­le­tjes-avon­den. Ook bui­tens­huis doen bewo­ners soms din­gen samen, zoals fiet­sen, wan­de­len of tuinieren.

Het voor­deel van groeps­wo­nen is dat ver­een­za­ming geen kans krijgt; dat bewo­ners geen vreem­den van elkaar zijn; dat ze elkaar kun­nen hel­pen met hand- en span­dien­sten; dat nie­mand zich hoeft te ver­ve­len, omdat er altijd wel ande­ren te vin­den zijn voor een praat­je, een geza­men­lij­ke hob­by of een ande­re vorm van ontspanning.

Meer infor­ma­tie over de deel­ne­men­de woon­groe­pen vindt u hier.

Foto: God­fried van Utrecht