Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Van­daag open­de wet­hou­der Lot van Hooi­jd­onk samen met Sha­ba­na Ash­kar, een van de buurt­am­bas­sa­deurs en Reijn­der Jan Spits namens Por­taal de Buurt­ka­mer van Hoograven. 

Por­taal faci­li­teert de buurt­ka­mer aan de Storm­dij­klaan 10, als aan­ja­ger om een vei­li­ge en leef­ba­re buurt te cre­ë­ren. Het is de vier­de Buurtkamer.

De Buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de (wel­zijns-) orga­ni­sa­ties. Het vormt een knoop­punt in de buurt, in de direc­te leef­om­ge­ving van de bewo­ners. Een laag­drem­pe­li­ge plek waar­bij Por­taal, de gemeen­te en ande­re par­tij­en zicht­baar en mak­ke­lijk bena­der­baar zijn. Bewo­ners kun­nen de plek gebrui­ken om samen te komen en wel­zijns­par­tij­en en soci­a­le ini­ti­a­tie­ven hou­den hier hun spreek­uren en acti­vi­tei­ten. De bewo­ners van Hoo­g­ra­ven kun­nen hier bij­voor­beeld kof­fie-och­ten­den, taal­les­sen of spel­le­tjes­mid­da­gen orga­ni­se­ren. Hier­mee pro­be­ren we het con­tact tus­sen bewo­ners onder­ling en met instan­ties te ver­be­te­ren en de buurt leef­baar­der en vei­li­ger te maken.

Voor bewo­ners
Reijn­der Jan Spits: ‘Onze mis­sie is bij­dra­gen aan goed samen­le­ven, dat staat ook op het raam. Wij wil­len als cor­po­ra­tie meer doen dan alleen wonin­gen ver­hu­ren en onder­hou­den. Wij wil­len zicht­baar zijn in de wijk. Bewust gaan collega’s hier wer­ken zodat wijk­be­wo­ners mak­ke­lij­ker aan kun­nen klop­pen en we echt in de wijk zijn. Het belang­rijk­ste is ech­ter dat het een Buurt­ka­mer is voor de bewo­ners zelf.’ Hij nodig­de de bewo­ners uit om acti­vi­tei­ten in de Buurt­ka­mer te gaan orga­ni­se­ren. En bedank­te spe­ci­aal Gün­ül, een van de bewo­ners die met een aan­tal dames uit de wijk de hap­jes verzorgde.

De wet­hou­der feli­ci­teer­de de bewo­ners en hoopt van har­te dat de bewo­ners de Buurt­ka­mer goed gaan gebrui­ken. Zij bedank­te Por­taal dat zij dit moge­lijk maken. De samen­wer­kings­over­een­komst werd ter plek­ke gete­kend en daar­na open­de de wet­hou­der en Sha­ba­na Ash­kar de Buurtkamer.

De par­tij­en
De vol­gen­de par­tij­en gaan samen­wer­ken van­uit de Buurt­ka­mer: bewo­ners, de Buurt­am­bas­sa­deurs, Por­taal (de wijk­be­heer­der, de advi­seur leef­om­ge­ving, de soci­aal beheer­der, de wijk­ver­bin­der), DOCK, het Buurtt­team (de Werk­win­kel, de Geld­ka­mer, team Jeugd & Gezin), Jon­ge­ren­werk Utrecht (JOU en de gemeen­te Utrecht (Vei­lig­heid en het Wijkbureau).

Buurt­am­bas­sa­deurs
Twee keer in de week lopen Yvon­ne, Sha­ba­na en Taw­fik rond in de wijk als buurt­am­bas­sa­deurs. Ze geven aan de wijk­be­heer­der van Por­taal door als ze iets zien dat kapot is of er niet hoort. Ook spre­ken ze men­sen aan. Ze horen dan hoe het met men­sen gaat. Yvon­ne: ‘Ik denk dat de Buurt­ka­mer een hele fij­ne plek kan zijn waar wij men­sen naar­toe kun­nen ver­wij­zen om dan daar weer het gesprek met de juis­te per­soon aan te gaan.’