Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Oud wor­den in een woon­groep? Deze seni­o­ren kie­zen daar bewust voor: ‘Ver­wach­tin­gen zijn overtroffen’

In ons appar­te­men­ten­com­plex De Scheg in Vleu­ten woont een enthou­si­as­te woon­groep. Woon­groep Vleu­ter­wei­de. Een­zaam­heid krijgt daar geen kans. Woon­groe­pen en ook gemengd wonen dra­gen bij aan goed samen­le­ven. In het arti­kel van het AD ver­tel­len drie bewo­ners waar­om ze zo tevre­den zijn met hun woongroep.

Kof­fie­drin­ken op dins­dag, samen zwem­men op don­der­dag en de fles wijn op tafel tij­dens het vrij­dag­se hap­py hour. De oplos­sing tegen drei­gen­de een­zaam­heid ligt bin­nen hand­be­reik als je leeft in een woon­ge­meen­schap. Dit soort gedeel­de woon­vor­men schie­ten als pad­den­stoe­len uit de grond. „Het is de bes­te beslis­sing die ik in de afge­lo­pen twin­tig jaar heb genomen.”

Het is dins­dag­och­tend half 11. In de woon­ka­mer hangt de geur van pas gezet­te kof­fie, de koek­trom­mel staat klaar en de stoe­len staan in een kring. Lang­zaam drup­pe­len de leden van woon­groep Vleu­ter­wei­de bin­nen voor de weke­lijk­se kof­fie­och­tend. Het gezel­schap bestaat uit men­sen van 55 jaar en ouder; een mix van echt­pa­ren en vrij­ge­zel­len, ver­deeld over 25 appar­te­men­ten. De flat op num­mer 9 fun­geert als gemeen­schap­pe­lij­ke ruimte.

Han Eer­kens (70) was ooit één van de ini­ti­a­tief­ne­mers . „Eerst heb ik geke­ken bij een groep in Ter­wij­de. Die was bij­na vol en eigen­lijk wil­de ik ook niet op die plek wonen. Mijn voor­keur ging uit naar deze wijk. Toen ben ik gewoon zelf begon­nen met de oprich­ting van een woongroep.”

Samen oud worden

Eer­kens had er jaren voor nodig om haar droom te rea­li­se­ren. „Van­af 2004 ben ik begon­nen met men­sen bij elkaar roe­pen. Als je een woon­groep begint, word je veel meer dan alleen buren. Het doel is gezel­lig samen oud wor­den. En natuur­lijk een beet­je op elkaar let­ten en steun bie­den als dat nodig is.” Op 1 juli 2011 was de offi­ci­ë­le ope­ning van De Scheg, het appar­te­men­ten­com­plex waar­in woon­groep Vleu­ter­wei­de is gehuis­vest. Voor het selec­te­ren van nieu­we leden werd een com­mis­sie in het leven geroepen.

Gepen­si­o­neerd onder­wij­ze­res Wilma Maan (72) ver­telt: „Ik heb dat een hele poos gedaan. Je gaat op huis­be­zoek en vraagt: wat is jouw idee van wonen in zo’n groep én wat kun je voor ons bete­ke­nen? Tegen­woor­dig nodi­gen we geïn­te­res­seer­den hier uit, dan merk je direct of het klikt.” Dirk­je Wes­ter­beek (66) vult aan: „Soms rea­li­se­ren men­sen zich op het moment dat ze ken­nis komen maken pas wat het wer­ke­lijk inhoudt.”

Het Vleu­ten­se gezel­schap is een zoge­he­ten gestip­pel­de groep. De appar­te­men­ten lig­gen ver­spreid door het gebouw en in het pand wonen even­eens bewo­ners die geen lid van zijn van de gemeen­schap. „Door het ver­dwij­nen van de tra­di­ti­o­ne­le bejaar­den­hui­zen zijn er best veel een­za­me oude­ren. Woon­groe­pen zijn daar een goe­de oplos­sing voor”, stelt Westerbeek.

U kunt het hele arti­kel hier lezen.

Bron: AD Jef­frey Stevens

Foto­graaf: God­fried van Utrecht, foto is van woon­groep Gagelstaete