Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Damir (27) huurt nu bij­na twee jaar een stu­dio van Por­taal in Over­vecht. Hij woont in woon­groep Para­na. Hier woont hij tus­sen men­sen die vroe­ger dak­loos waren en men­sen met een Wlz-indi­ca­tie. Woon­groep Para­na is een samen­wer­king met De Tus­sen­voor­zie­ning. Por­taal huur­ders wonen hier samen met men­sen die wat meer aan­dacht nodig hebben.

Men­sen zoals Damir dra­gen bij aan goed samen­le­ven door de mede­be­wo­ners te hel­pen weer in het rit­me van de samen­le­ving te komen. Zij zijn hier vaak een lan­ge tijd niet toe in staat geweest door bij­voor­beeld ver­sla­vin­gen of dak­loos­heid. “De helft van de bewo­ners is van De Tus­sen­voor­zie­ning en kun­nen om wat voor reden dan ook niet goed zelf­stan­dig wonen en heb­ben onder­steu­ning nodig”, legt Damir uit. “De ande­re helft geeft hen het goe­de voorbeeld.”

Hij heeft in het com­plex een pri­vé­stu­dio met keu­ken en bad­ka­mer. De open­ba­re ruim­tes, de gan­gen en het dak­ter­ras deelt hij wel met de ande­re bewo­ners. Damir vindt het geen pro­bleem om naast zijn zor­gen­de func­tie ook af en toe pri­vé met de bewo­ners om te gaan. Zo was hij afge­lo­pen zomer nog op het dak­ter­ras aan het bar­be­cue­ën met vrien­den toen een van De Tus­sen­voor­zie­ning-bewo­ners er gezel­lig bij kwam. “We heb­ben toen de grill gedeeld en er samen een hele leu­ke avond van gemaakt.”

Bij Por­taal wil­len we een plek kun­nen bie­den aan ieder­een die dat nodig heeft. Bij gemengd wonen kij­ken bewo­ners naar elkaar om. Daar kie­zen ze voor. Som­mi­gen omdat ze nog wat hulp nodig heb­ben bij het zelf­stan­dig wonen. Ande­ren omdat ze als goe­de buur daar graag bij helpen.

Het hele arti­kel van In de Buurt is hier te lezen.