Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Place2BU brengt werel­den samen

De erva­rin­gen en de ver­be­ter­pun­ten van woon­ge­meen­schap Place2BU kun­nen een lei­draad vor­men voor toe­kom­sti­ge pro­jec­ten. De gemeen­te Utrecht wil in de aan­ko­men­de jaren meer tij­de­lij­ke wonin­gen in gemeng­de woon­vor­men rea­li­se­ren, met name gericht op spoed­zoe­kers in de stad. Een goe­de aan­lei­ding om het hui­di­ge pro­ject en de samen­wer­king tus­sen par­tij­en in Place2BU te evalueren. 

In 2017 deed zich een unie­ke kans voor om ineens 500 wonin­gen aan de soci­a­le huur­wo­ning­voor­raad in Utrecht toe te voe­gen. Por­taal en Mitros heb­ben deze kans met bei­de han­den aan­ge­gre­pen en in samen­wer­king met gemeen­te, zorg­part­ners en ove­ri­ge par­tij­en Place2BU ont­wik­keld en gere­a­li­seerd. Met Place2BU komen de par­tij­en tege­moet aan de drin­gen­de behoef­te in Utrecht om klein­scha­li­ge en goed­ko­pe wonin­gen te rea­li­se­ren, maar ook aan de wens om sta­tus­hou­ders en men­sen die in de maat­schap­pe­lij­ke opvang wonen, ver­sneld een woning aan te bieden.

Leven­di­ge gemeenschap
Het doel was om hier een woon­ge­meen­schap te rea­li­se­ren voor met name jon­ge­ren, jon­ge sta­tus­hou­ders en men­sen die uit­stro­men uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang. Een gemeen­schap waar­bij je niet alleen naast elkaar woont, maar ook met elkaar leeft en naar elkaar omkijkt en waar ieder­een zich­zelf kan en mag zijn. Zoals Kar­lijn- bewoon­ster van het eer­ste uur- zei: ‘hier zien ze me ten­min­ste niet als een gek­kie’. De ambi­ties die we des­tijds met elkaar nastreef­den zijn van­daag de dag gehaald. Er is een leven­di­ge gemeen­schap ont­staan, waar­bij in de afge­lo­pen jaren door de bewo­ners veel mooie ini­ti­a­tie­ven zijn geno­men om deze gemeen­schap tot bloei te laten komen.

Samen­vat­ting van de conclusies

  • Place2BU brengt werel­den samen 

Ondanks de groot­scha­li­ge aan­pak is er een war­me gemeen­schap ont­staan waar plaats is voor men­sen die snel een woning nodig heb­ben, sta­tus­hou­ders en uit­stro­mers uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang. Er zijn prach­ti­ge ver­bin­din­gen tot stand geko­men tus­sen men­sen die anders nau­we­lijks met elkaar in con­tact zou­den komen. In Place2BU kij­ken men­sen naar elkaar om, hel­pen elkaar en ver­ken­nen samen de wereld. Mede hier­door ont­wik­ke­len zij zich in posi­tie­ve zin. Dit mag gezien wor­den als hét suc­ces van Place2BU. Veel bewo­ners van Place2BU zijn inmid­dels ver­trouwd geraakt met gemengd wonen en stro­men door naar ande­re gemengd wonen con­cep­ten in de stad.

  • Schaal­groot­te, loca­tie en de kwa­li­teit van de wonin­gen zijn belangrijk
    Met bij­na 500 gesta­pel­de wonin­gen is Place2BU tame­lijk groot­scha­lig, waar­door er een bepaal­de mate van ano­ni­mi­teit kan ont­staan, wat gevol­gen heeft voor het gevoel van vei­lig­heid en wel­zijn. Omdat tij­de­lij­ke bewo­ning de focus was, is ervoor geko­zen wonin­gen te bou­wen met een wat lager kwa­li­teits­ni­veau. Die keu­ze bleek ach­ter­af pro­ble­men te ver­oor­za­ken, zoals geluids­over­last, te hoge tem­pe­ra­tu­ren en lek­ka­ges. Ook gin­gen kook­pla­ten, keu­kens en vloe­ren snel kapot. Place2BU staat op een plek waar veel nieu­we wonin­gen wor­den gebouwd. De bewo­ners heb­ben daar veel last van.
  • Ver­loop van bewo­ners heeft invloed op gemeenschapsvorming
    Door­dat de wonin­gen 21m2 zijn en er wei­nig vari­a­tie is aan beschik­ba­re woning­ty­pes bin­nen Place2BU is er een hoog ver­loop van bewo­ners. Dat is inhe­rent aan het con­cept: Place2BU is bedoeld als tij­de­lij­ke woon­plek voor spoed­zoe­kers die snel door­ver­hui­zen naar een ande­re (gro­te­re) per­ma­nen­te woning. Het bete­kent wel dat er blij­vend pro­fes­si­o­ne­le onder­steu­ning nodig is om de con­ti­nu­ï­teit te waar­bor­gen in het woon­com­plex, het bestuur van de woon­ver­e­ni­ging en ver­schil­len­de commissies.
  • Veel par­tij­en vraagt om goe­de afstemming

Er zijn veel par­tij­en betrok­ken bij Place2BU: twee cor­po­ra­ties, drie maat­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en de gemeen­te Utrecht.

De par­tij­en wer­ken samen bin­nen ver­schil­len­de struc­tu­ren. Hier­door zijn de rol­ver­de­ling en ver­ant­woor­de­lijk­he­den wel eens ondui­de­lijk. Afstem­ming is dus nodig.  Niet alleen voor bewo­ners, maar ook voor mede­wer­kers van de betrok­ken par­tij­en. Het voor­deel van al die betrok­ken par­tij­en is dat er kor­te lijn­tjes zijn en men elkaar mak­ke­lijk en snel weet te vinden.

Eva­lu­a­tie Place2BU