Maan­dag 22 sep­tem­ber tot en met zon­dag 28 mei vindt de Por­taal draagt bij-week plaats. Als Por­taal wil­len wij bij­dra­gen aan wij­ken en buur­ten waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. De leef­baar­heid in veel wij­ken staat onder druk. Wij wil­len inclu­sie­ve buur­ten cre­ë­ren waar men­sen met uit­een­lo­pen­de ach­ter­gron­den zich met elkaar en hun buurt ver­bon­den voe­len. Een manier om het niet alleen bij mooie woor­den te laten en er con­creet invul­ling aan te geven, is de Por­taal Draagt bij-week. Deze week vindt dit jaar voor de der­de keer plaats in de regio’s waar Por­taal actief is, te weten Amersfoort/Soest, Arn­hem, Lei­den, Nij­me­gen en Utrecht. In elke regio orga­ni­se­ren wij eve­ne­men­ten waar mede­wer­kers en bewo­ners met elkaar aan de slag gaan om fijn te wonen. 

 

Hoe gaan we bij­dra­gen aan goed samenleven?

Amers­foort
In Amers­foort gaan we op don­der­dag 25 mei met de bewo­ners van het seni­o­ren­com­plex Graaf Wil­lem een gemeen­schap­pe­lij­ke bin­nen­tuin zomer­klaar maken en de gale­rij schoon­ma­ken. Als klap op de vuur­pijl gaan we aan de bewo­ners ook nog zomer­bloei­ers uitdelen.

Arn­hem
In Arn­hem heb­ben we diver­se acti­vi­tei­ten op ver­schil­len­de dagen. Zo gaan we een ont­moe­tings­tuin inrich­ten; een tuin die ter beschik­king is gesteld door een bewo­ner. Ver­der gaan we schil­de­ren in de Doef­straat en op vrij­dag­mid­dag 26 mei spe­len we bin­go met bewoners.

Lei­den
Op woens­dag 24 mei orga­ni­se­ren we in Lei­den meer­de­re acti­vi­tei­ten in de Sper­wer­horst in Slaagh­wijk. Daar wor­den plan­ten­bak­ken gevuld, papier geprikt, gevel­tui­nen aan­ge­pakt en om nog meer ver­bin­ding te cre­ë­ren slui­ten we af met een voetbaltoernooitje.

Nij­me­gen
In Nij­me­gen gaan we een ont­moe­tings­ruim­te inrich­ten. De ruim­te is door de gemeen­te Nij­me­gen en Bind­kracht 10 gege­ven aan de bewo­ners uit Zwa­nen­veld. We gaan samen met de bewo­ners uit de wijk de leeg­staan­de ruim­te trans­for­me­ren. Dit doen we o.a. door het inrich­ten, schoon­ma­ken en schil­de­ren. We gaan spul­len ver­hui­zen en aller­lei ande­re voor­ko­men­de werk­zaam­he­den uit­voe­ren om er een fan­tas­ti­sche ont­moe­tings­plek van te maken. Een mooie acti­vi­teit om ont­moe­ting met en tus­sen bewo­ners te stimuleren.

Soest
In Soest heb­ben we een kun­ste­naars gevraagd een kunst­werk te ont­wer­pen voor een saaie grij­ze muur onder een flat­ge­bouw in Smits­veen. Kun­ste­na­res Ilse Blom­men­stein heeft een ont­werp gemaakt van 20 meter lang en 2,5 meter hoog. Van maan­dag 22 mei tot en met don­der­dag 25 mei wordt eraan gewerkt. Don­der­dag­mid­dag slui­ten we af met een heu­se friet­kraam voor bewo­ners en staan de vak­man­nen van Por­taal klaar voor een laat­ste klus­je in huis van onze bewoners.

Utrecht
In Utrecht gaan we op diver­se dagen een cen­tra­le ber­gings­gang aan­ge­na­mer maken voor bewo­ners. Uit­ein­de­lijk krijgt de ber­gings­gang een gezel­li­ge en fris­se ker­sen­bloe­sem uit­stra­ling waar­door ont­moe­ten een stuk gezel­li­ger wordt. En last but nog least gaan we op zon­dag 28 mei in Zui­len mee­hel­pen bij een klas­siek con­cert. Voor bewo­ners van het St. Lud­ge­rus­hof wordt er door acht HKU-stu­den­ten een open air con­cert gege­ven. Por­taal zorgt voor de tent, stoe­len en tafels.

Men­sen verenigen

Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven begint met elkaar ont­moe­ten, elkaar leren ken­nen en open staan voor elkaar. Dat geldt voor onze mede­wer­kers onder­ling, maar ook voor onze bewo­ners. We maken ons sterk ervoor dat bewo­ners naar elkaar omkij­ken en ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor hun buurt of wijk. De Por­taal draagt bij-week kan hier­toe een zet­je zijn. We gelo­ven erin dat het werkt: men­sen ver­e­ni­gen die hun steen­tje bij wil­len dra­gen en ieder­een een plek bie­den om te fijn te wonen en te groei­en. Daar­om orga­ni­se­ren we een Por­taal draagt-bij week in diver­se steden.

 

Meer weten, mee­doen of komen kijken?

U bent van har­te wel­kom om een kijk­je te nemen bij of mee te doen aan een van onze activiteiten.

Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met onze com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs in de regio https://portaal.nl/over-ons/actueel/persvoorlichters/.