Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Rap­port: ‘Goe­de buren’

Gemengd wonen lijkt bij te dra­gen aan een oplos­sing voor diver­se maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken op het gebied van wonen, het wel­be­vin­den van kwets­ba­re bur­gers en hun inclu­sie in de samen­le­ving. In de kern gaat het in deze woon­pro­jec­ten om men­sen die een ‘goe­de buur’ voor elkaar wil­len zijn, en om het cre­ë­ren van een woon­om­ge­ving die men­sen die dat nodig heb­ben helpt bij het maken van een nieu­we start in de samen­le­ving. Maar hoe krijgt dat ‘goe­de buur zijn’ in de prak­tijk vorm? Gaat dat men­gen wel altijd goed? Wat werkt wel en wat juist niet? En wel­ke les­sen val­len eruit te trek­ken voor ver­be­te­ring van bestaan­de en nog te star­ten pro­jec­ten? Kun­nen deze spe­ci­a­le pro­jec­ten boven­dien een impuls geven aan het cre­ë­ren van ‘inclu­sie­ve’ wij­ken? Deze en ande­re vra­gen staan cen­traal in de Ont­wik­kel­werk­plaats Gemengd Wonen, waar­in bewo­ners, pro­fes­si­o­nals, bestuur­ders en onder­zoe­kers ken­nis en erva­rin­gen uitwisselen.

De rap­por­ta­ge ‘Goe­de buren’ biedt samen met fil­m­im­pres­sies, arti­ke­len en de uit­kom­sten van de lan­de­lij­ke con­fe­ren­tie Goe­de Buren van 26 janu­a­ri 2018 een over­zicht van de opbreng­sten uit de eer­ste ander­half jaar van het bestaan van de Ontwikkelwerkplaats.

Bron: HU.nl