Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Rap­port: ‘Stu­ren op gemeng­de wijken’

Sinds de Twee­de Wereld­oor­log wordt het beleids­ide­aal van de gemeng­de wijk inge­zet om de nega­tie­ve gevol­gen van con­cen­tra­ties van bepaal­de bewo­ners­groe­pen in buur­ten tegen te gaan: via nieuw­bouw, stads­uit­brei­ding, her­struc­tu­re­ring en trans­for­ma­tie. De laat­ste jaren lijkt dit ide­aal ech­ter aan kracht in te boe­ten. Tege­lij­ker­tijd groeit de zorg over toe­ne­men­de con­cen­tra­ties van kwets­ba­re groe­pen in de betaal­ba­re woning­voor­raad. Hoe zit dat? Is de gemeng­de wijk nog een rele­vant beleids­con­cept voor ste­de­lij­ke par­tij­en anno nu? In het rap­port ‘Stu­ren op gemeng­de wij­ken? Ver­ken­nend onder­zoek in zes ste­den’ ver­bindt Platform31 de beleids­prak­tijk van zes ste­den met de beleids­his­to­rie van de gemeng­de wijk en inzich­ten uit de wetenschap.

Bron: Platform31