Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Rap­port: ‘Veer­kracht in corporatiebezit’

In.Fact.Research en Cir­cus­vis heb­ben in opdracht van Aedes onder­zoek gedaan naar de veer­kracht van cor­po­ra­tie­wij­ken. Het onder­zoek is in 2020 geüp­da­tet op basis van de meest recen­te gege­vens uit onder ande­re het WoON, de Leef­baarome­ter en de Woon­Zorg­wij­zer. Daar­uit kwam naar voren dat de wij­ken en buur­ten met veel cor­po­ra­tie­wo­nin­gen zich ongun­stig ont­wik­ke­len ten opzich­te van de rest van Neder­land. In de gebie­den met veel cor­po­ra­tie­wo­nin­gen is er gemid­deld geno­men spra­ke van een toe­na­me van de con­cen­tra­tie van kwets­ba­re bewo­ners én van een ongun­sti­ge ont­wik­ke­ling op het gebied van over­last en onvei­lig­heid. Die ont­wik­ke­ling leidt tot een toe­na­me van de ruim­te­lij­ke ver­schil­len in steden.

Bron: veerkrachtigewijken.nl