Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

De Por­taal Draagt Bij-week was ook in 2023 een suc­ces! Vele collega’s heb­ben samen met bewo­ners en buurt­kin­de­ren de han­den uit de mou­wen gesto­ken en de kwast, het tuin­schep­je of de veger ter hand geno­men. Een week lang inten­sief bij­dra­gen aan goed samenleven.

Deel úw erva­rin­gen met ons!
Por­taal is daar­bij voor­al benieuwd hoe er in uw gemeen­te han­den en voe­ten gege­ven wordt aan samen bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Hoe pakt u samen of alleen het ini­ti­a­tief op om met inwo­ners buur­ten en wij­ken leef­baar, duur­zaam en pret­tig te maken en te hou­den? Alle inspi­ra­tie of ini­ti­a­tie­ven om hier samen in op te trek­ken zijn van har­te wel­ke! Stuur ons een mail!

Samen han­den uit de mou­wen voor elkaar
Een week lang samen bij­dra­gen. Het resul­taat mag er zijn: opge­knap­te tui­nen, geschil­der­de ont­moe­tings­ruim­ten en ber­gin­gen, kunst­wer­ken geschil­derd, spel­le­tjes gespeeld en muziek laten klin­ken. Alle­maal voor onze bewo­ners én met bewo­ners. Want wij vin­den het belang­rijk om bij te dra­gen aan fijn wonen. We laten het niet alleen bij mooie woor­den, maar heb­ben daad­wer­ke­lijk de daad bij het woord gevoegd. Bewo­ners blij, wij blij.

Een blije mede­wer­ker: ‘’Als je bij­draagt aan goed samen­le­ven, voeg je echt iets toe. Samen met collega’s de han­den uit de mou­wen en blije bewo­ners. Ande­re gesprek­ken voe­ren dan nor­maal. Uit­ein­de­lijk vind ik dit toch één van de leuk­ste din­gen van mijn werk.’’

Bekijk hier een kor­te sfeer­im­pres­sie van de Por­taal Draagt Bij-week 2023.