Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Tevre­den bestuur­ders, maar het gaat nu pas echt beginnen

De bestuur­ders van Por­taal wer­den bij de ope­ning door com­mis­sa­ris Mar­jet van Zuij­len al vol lof toe­ge­spro­ken over hun visie en plan Bij­dra­gen aan goed samen­wo­nen. Zij kun­nen terug­kij­ken op een zeer geslaag­de con­fe­ren­tie. Er is gespro­ken over dilemma’s en belem­me­rin­gen, maar ook over kan­sen en moge­lij­ke oplos­sin­gen. Maar hoe nu verder?

Voor­zit­ter van de Raad van Bestuur Dirk Jan van der Zeep mag mis­schien wel de archi­tect van het plan wor­den genoemd, met zijn col­le­ga-bestuur­der San­der Heins­man als zijn rech­ter­hand. Maar, zoals ook al aan­ge­kon­digd door Van Zuij­len, gaat Dirk Jan Van der Zeep Por­taal per sep­tem­ber ver­la­ten. Na 12 jaar Por­taal vindt hij het tijd voor iets anders, en wat dat is, is ook voor hem nog een geheim, maar het zal zeker iets in het publie­ke domein. De publie­ke zaak gaat hem aan het hart. Van der Zeep gaat dus zijn plan niet zelf uit­voe­ren, dat is dade­lijk aan Heins­man en een nieu­we bestuur­der (m/v) die nu wordt gezocht. Benieuwd.

En wat de bestuur­ders van de con­gres­dag von­den? Hun ver­haal is omarmd, hun visie is gedeeld. Nu komt het aan op de uit­wer­king en de samen­wer­king. Por­taal gaat dat doen met part­ners en samen con­creet vorm­ge­ven aan de samen­wer­king. Elkaar opzoe­ken, zeker als het moei­lijk is en je elkaar nog har­der nodig hebt.

En er staan twee dui­de­lijk zicht­ba­re stip­pen aan de hori­zon. De eer­ste is de afge­gle­den wij­ken weer omhoog zien te krij­gen, en de twee­de is dat we vei­lig­heid terug moe­ten win­nen, en zor­gen dat er min­der over­last is. Part­ners moe­ten de ruim­te te krij­gen om het goe­de te doen, met meer men­se­lijk­heid. Dat is heel basic goed samen wonen. Daar gaan we voor. Dat is het ver­haal van Por­taal en daar gaan we nieu­we hoofd­stuk­ken aan toe­voe­gen. Met elkaar.

Bekijk hier de after­mo­vie van de conferentie