Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Por­taal col­le­ga Wen­dy Baak is soci­aal beheer­der bij De Pio­nier in Amers­foort, een Gemengd Wonen pro­ject met 208 tij­de­lij­ke huur­wo­nin­gen voor jon­ge­ren tot en met 29 jaar. Een deel van de bewo­ners komt uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang of gaat van­uit (jeugd)zorg op zich­zelf wonen en wordt daar­bij begeleid.

Vol­gens Wen­dy is de nau­we samen­wer­king tus­sen alle part­ners die de jon­ge­ren bege­lei­den de sleu­tel tot suc­ces. Er is regel­ma­tig con­tact tus­sen Por­taal, Stads­ring 51 (finan­ci­ë­le hulp), indebuurt033 (wel­zijns­werk), het wijk­team van de gemeen­te en de wijk­agen­ten. Ook de Com­mu­ni­ty Coach die onaf­han­ke­lij­ke onder­steu­ning biedt aan de jon­ge­ren voor alles dat goed gaat en soms wat min­der goed gaat, is essentieel.

Maar meest trots is Wen­dy op de ini­ti­a­tie­ven die onder de jon­ge­ren zelf ontstaan.