Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Ver­bin­ding: rand­voor­waar­de voor pret­tig samenleven

Wonen begint met een dak boven je hoofd. Maar een thuis is meer dan een huis: het is ook een pret­ti­ge buurt, waar men­sen naar elkaar omkij­ken, elkaar een beet­je hel­pen als dat nodig is. Je ver­bon­den voe­len is de voor­waar­de voor pret­tig samen­le­ven, stelt Char­lot­te Van Hase­len in dit per­soon­lij­ke blog voor Ken­nis­plat­form Inte­gra­tie & Samen­le­ving. Hoe bereik je dat?

Ik groei­de op in een rij­tjes­huis in een jaren­ze­ven­tig­buurt. Als klein kind speel­de ik op het plein­tje, en ik ken­de er bij­na ieder­een. Tij­dens mijn stu­die woon­de ik vier jaar lang in een stu­den­ten­huis met elf mei­den. Qua woon­con­cept zou je het nu een woon­groep noe­men. De deu­ren ston­den open, we zaten bij elkaar op de kamers, we leef­den, stu­deer­den en feest­ten samen. We had­den geen woon­ka­mer, of keu­ken, maar we ont­moet­ten elkaar op de gro­te gang. Wij ken­den de buren.

Mijn koop­wo­nin­gen­buurt anno 2021
Nu woon ik in de stad, al zou­den som­mi­gen zeg­gen dat ik ‘dorps’ woon in een ste­de­lij­ke omge­ving. We ken­nen name­lijk ieder­een uit de straat (ruim 40 huis­hou­dens). Niet dat je bij ieder­een de deur plat loopt, maar we zijn er voor elkaar.

We heb­ben een groepsapp, waar elke dag apps in staan over het lenen van spul­len, hulp­vra­gen, of een uit­no­di­ging om met iets mee te doen. Regel­ma­tig neemt iemand het ini­ti­a­tief tot een pret­ti­ge geza­men­lijk acti­vi­teit, van het leg­gen van sed­um­da­ken tot een wijn­proe­ve­rij. En ja, we heb­ben een buurt­feest en een geza­men­lij­ke schoonmaakdag.

Het is niet alleen maar een wal­hal­la. Soms is het een dyna­misch buurtje. Toen het te onvei­lig in de buurt voel­de, spra­ken we erover en ging een dele­ga­tie naar het wijk­bu­reau. We had­den goed con­tact met de poli­tie. Iemand orga­ni­seer­de een cala­mi­tei­ten­app. Toen er spul­len wer­den gesto­len uit de ach­ter­tui­nen orga­ni­seer­den we een ‘sluit­dienst’ van de poort­deu­ren. Nog steeds con­tro­leert iemand uit de straat of de deur dicht is.

Lees het hele blog op Ken­nis­plat­form Inte­gra­tie & Samenleving