Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Wist je dat… bij­na 95% van de Neder­land­se gemeen­ten 1 of meer kwets­ba­re wij­ken heeft?

Wat nodig is in de wijk wordt maatgevend 

In kwets­ba­re buur­ten pres­te­ren kin­de­ren struc­tu­reel min­der in het onder­wijs, raken rela­tief veel jon­ge­ren werk­loos en is de kans groot dat zij ten prooi val­len aan de cri­mi­na­li­teit. Ook is er spra­ke van over­last en span­nin­gen tus­sen groe­pen bewo­ners, waar­door bewo­ners zich ver­vreemd en onvei­lig voe­len. Decen­nia lang was er lan­de­lij­ke aan­dacht en beleid voor deze ach­ter­stands­wij­ken, aan­dachts- of kracht­wij­ken. Maar de laat­ste jaren gaat hier de leef­baar­heid weer hard ach­ter­uit. Har­der nog dan ver­wacht, zo bleek vorig jaar uit het rap­port Veer­kracht in het cor­po­ra­tie­be­zit van de bureaus In-Fact-Research en Cir­cus­vis. De eco­no­mi­sche cri­sis, het inzak­ken van de woning­markt, de decen­tra­li­sa­tie van de zorg en de daar­mee gepaard gaan­de bezui­ni­gin­gen en de invoe­ring van de Woning­wet heb­ben hier flink aan bijgedragen.

Niet voor niets slaan gemeen­ten daar­om alarm met hun oproep ‘Dicht de kloof’. En ook steeds meer woning­cor­po­ra­ties stre­ven naar een bete­re leef­baar­heid en inclu­sie­ve buur­ten. Zoals Por­taal die van ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ haar mis­sie heeft gemaakt. Wij ver­ta­len dat door in een wijk­ge­rich­te aan­pak. ”De basis voor ons han­de­len is de wijk en de buurt waar onze hui­zen staan en waar onze bewo­ners leven. Wat, waar en voor wie we bou­wen, hoe we wonin­gen toe­wij­zen, waar we star­ten met ver­duur­za­men: wat nodig is in de wijk, wordt maat­ge­vend. We kij­ken inte­graal, met alle part­ners in de wijk, naar wat ons te doen staat,” ver­woordt bestuurs­voor­zit­ter Dirk Jan van der Zeep de kern van ons  nieu­we onder­ne­mings­plan.

De 16 meest kwets­ba­re gebie­den (inwo­ner­tal staat tus­sen haakjes):

1 Amster­dam Zuid­oost (90.000)
2 Amster­dam Nieuw-West (160.000)
3 Lely­stad Oost (31.000)
4 Zaan­dam Oost (45.500)
5 Schie­dam Nieuw­land — Oost (26.000)
6 Rot­ter­dam-Zuid (205.000)
7 Den Haag Zuid-West (69.000)
8 Utrecht Over­vecht (34.000)
9 Nieu­we­gein Cen­tra­le-As (22.500)
10 Gro­nin­gen-Noord (60.000)
11 Eind­ho­ven Woen­sel Zuid (39.000)
12 Arn­hem-Oost (41.000)
13 Til­burg Noord West (46.000)
14 Bre­da-Noord (37.500)
15 Leeu­war­den Cen­trum-Oost (27.000)
16 Heer­len-Noord (56.000)