Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Zoek het ook in leu­ke, klei­ne dingen

Zij werk­te lang bij het Minis­te­rie van Defen­sie, dus zij weet heel goed hoe je belan­gen moet ver­de­di­gen, en dat doet zij met ver­ve. Pau­la van Schoo­ten is een betrok­ken en kri­tisch bewa­ker van de belan­gen van huur­ders en zij is dan ook niet voor niets al bij­na 15 jaar voor­zit­ter van de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­ging in Lei­den. Een vete­raan die heel goed weet wat er speelt en nodig is. En ze is trots Lid in de Orde van Oran­je Nas­sau. Tij­dens de con­fe­ren­tie van Por­taal was zij een van de panel­le­den tij­dens het panel­ge­sprek over wat er nodig is om de leef­baar­heid in som­mi­ge wij­ken en buur­ten te verbeteren.

Op ver­zoek van de Raad van Bestuur heb­ben de samen­wer­ken­de huur­ders­or­ga­ni­sa­ties van Por­taal advies uit­ge­bracht over het onder­ne­mings­plan Bij­dra­gen aan Goed Samen­le­ven. De ambi­tie werd her­kend en onder­steund, maar er waren toch ook wel zor­gen. Die zor­gen zijn mis­schien niet alle­maal weg, maar nu het plan er ligt en een feit is wil­len de huur­ders­or­ga­ni­sa­ties Por­taal graag steunen.

‘Zor­gen ombui­gen naar kan­sen,” noemt Pau­la van Schoo­ten dat. Maar zij blijft moei­te hou­den met alle schot­ten en loket­ten. “Ieder­een zou eens wat meer uit zijn com­fort zone moe­ten komen en niet naar elkaar blij­ven wij­zen.” Vol­gens Pau­la is het gewoon een kwes­tie van doen, van begin­nen en besef­fen dat ieder­een elkaar nodig heeft. “We moe­ten elkaar vin­den en vertrouwen.”

“Ik woon in een VVE-com­plex van Por­taal. Mijn onder­buur­jon­ge­tje gaat al van­af zijn vier­de samen met zijn vader met een prik­keer­tje afval weg­ha­len van het gras­veld ach­ter ons huis. Dat is heel klein, dicht­bij huis, en vol­gens mij ook par­ti­ci­pa­tie. Het hoeft niet alle­maal zo groot en zwaar, het kan ook klein en leuk.”

Bekijk hier de after­mo­vie van de conferentie