Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

‘De Pio­nier is het bewijs dat het samen en snel­ler kan’

Op het gebied van soci­a­le volks­huis­ves­ting is er in de regio Amers­foort veel om trots op te zijn. Dat werd dui­de­lijk tij­dens het werk­be­zoek dat Mar­tin van Rijn, voor­zit­ter van woon­koe­pel Aedes, bracht aan de 7 samen­wer­ken­de woning­cor­po­ra­ties Eem­land en Gel­der­se Val­lei (SWEV).

Zoek het ook in leu­ke, klei­ne dingen

Tij­dens de con­fe­ren­tie van Por­taal was Pau­la van Schoo­ten, van de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­ging Lei­den, een van de panel­le­den tij­dens het panel­ge­sprek over wat er nodig is om de leef­baar­heid in som­mi­ge wij­ken en buur­ten te verbeteren.

Con­fe­ren­tie: Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven vraagt om lei­ders met lef die luis­te­ren naar bewoners

Op uit­no­di­ging van Por­taal kwa­men ruim 200 pro­fes­si­o­nals, belang­heb­ben­den en geïn­te­res­seer­den bij­een in de Pro­dent­fa­briek voor de con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. We lie­ten ons inspi­re­ren door Roos Vonk, Daan Roovers en Özcan (‘Eus’) Aky­ol. Ver­der wer­den er pit­ti­ge gesprek­ken gevoerd met een divers panel en was er na afloop gele­gen­heid om ont­sta­ne idee­ën ver­der uit te denken.

Nieuws­brief edi­tie 04

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de con­fe­ren­tie! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Het gesprek aan­gaan en con­cre­te pro­ble­men oplossen

Waar­om is het the­ma zo belang­rijk dat er een con­fe­ren­tie aan is gewijd? Wat is haar het meest bij­ge­ble­ven van de gesprek­ken tij­dens de con­fe­ren­tie? We vroe­gen het Mar­jet van Zuij­len, voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Portaal.

Ga naar de bovenkant