Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Buur­ten bou­wen: bij­dra­gen aan goed samen­le­ven in het Arn­hem­se Presikhaaf

Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven, dat is onze mis­sie. Woning­bouw is dus altijd meer dan alleen bou­wen om te wonen: het gaat voor­al ook over goed samen­le­ven. Daar­om werkt Por­taal in wij­ken samen met buurt­be­wo­ners en maat­schap­pe­lij­ke part­ners hard aan het ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving, om zo de onder­lin­ge saam­ho­rig­heid en het pret­tig samen­le­ven te ver­ster­ken. Zo ook in de Arn­hem­se wijk Presikhaaf. 

Nieuws­brief edi­tie 07

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over Gemengd Wonen en onze con­fe­ren­tie. Met deze nieuws­brief nemen wij u mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Ruil­huis­je brengt bewo­ners dich­ter bij elkaar

San­dra Hon­coop is een graag gezie­ne bewo­ner in de Leid­se Slaagh­wijk. Ze wordt ook wel de ‘spil van de flat’ genoemd, omdat ze alles en ieder­een kent. Niet zo gek dus dat juist zij met een mooi bewo­ners­ini­ti­a­tief kwam in de voor­tuin van haar woning: het ‘ruil­huis­je’.

NDW21: een nieu­we flexi­be­le, groe­ne wijk

In Nij­me­gen ver­reist een nieu­we wijk van 500 flexi­be­le wonin­gen. Uit­kij­kend op een braak­lig­gend stuk grond, met wat kan­to­ren erom heen, kun je je niet voor­stel­len dat hier na de zomer de eer­ste wonin­gen staan. En dat dit vol­gend voor­jaar een leven­di­ge buurt is. Toch gaat het snel. We namen een kijk­je op de bouwplaats.

Heel De Scheg Bakt

In Vleu­ten staat appar­te­men­ten­com­plex De Scheg waar voor­na­me­lijk seni­o­ren wonen. De actie­ve woon­ver­e­ni­ging van De Scheg orga­ni­seer­de ‘Heel De Scheg Bakt’, een leu­ke hap­pe­ning met een ech­te winnaar.

Samen ver­groe­nen in de wijk

Een Buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de (wel­zijns-) orga­ni­sa­ties. Het vormt een knoop­punt in de buurt, in de direc­te leef­om­ge­ving van de bewo­ners. Een laag­drem­pe­li­ge plek waar­bij Por­taal, de gemeen­te en ande­re par­tij­en zicht­baar en mak­ke­lijk bena­der­baar zijn. Bewo­ners kun­nen de plek gebrui­ken om samen te komen en wel­zijns­par­tij­en en soci­a­le ini­ti­a­tie­ven hou­den hier hun spreek­uren en activiteiten.

Ga naar de bovenkant