Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Dilem­ma: schim­mel voor­ko­men in tij­den van energiecrisis

Je woning goed ven­ti­le­ren is ont­zet­tend belang­rijk om schim­mel­pro­ble­men te voor­ko­men. Maar Frits Cam­bier van Noo­t­en, direc­teur van het onder­houds­be­drijf van Por­taal, snapt het ook als een huur­der lie­ver de boel dicht­houdt, uit angst voor een toren­ho­ge energierekening. 

Nieuws­brief edi­tie 05

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Samen bespa­ren

Tij­dens de week van de duur­zaam­heid laten we zien wat Por­taal doet, wat bewo­ners zelf kun­nen doen om te bespa­ren en we staan klaar om te hel­pen. We gaan ‘Samen besparen’!

Nieuws­brief edi­tie 04

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de con­fe­ren­tie! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Ga naar de bovenkant