Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Terug­blik Por­taal Draagt Bij 2023: ver­ven, oprui­men en bloe­men poten

Vol­gens Soci­aal beheer­der Wen­dy Baak is één van de sleu­tels tot suc­ces bij Gemengd Wonen, de samen­wer­king tus­sen alle part­ners die de bewo­ners bege­lei­den. Bij de Pio­nier is er regel­ma­tig con­tact tus­sen Por­taal, Stads­ring 51 (finan­ci­ë­le hulp), Indebuurt033 (wel­zijns­werk), het wijk­team van de gemeen­te en de wijkagenten.

‘Trots op de vele ini­ti­a­tie­ven van de jongeren’

Vol­gens Soci­aal beheer­der Wen­dy Baak is één van de sleu­tels tot suc­ces bij Gemengd Wonen, de samen­wer­king tus­sen alle part­ners die de bewo­ners bege­lei­den. Bij de Pio­nier is er regel­ma­tig con­tact tus­sen Por­taal, Stads­ring 51 (finan­ci­ë­le hulp), Indebuurt033 (wel­zijns­werk), het wijk­team van de gemeen­te en de wijkagenten.

Ope­ning Buurt­ka­mer Hoo­g­ra­ven Utrecht

Een Buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de (wel­zijns-) orga­ni­sa­ties. Het vormt een knoop­punt in de buurt, in de direc­te leef­om­ge­ving van de bewo­ners. Een laag­drem­pe­li­ge plek waar­bij Por­taal, de gemeen­te en ande­re par­tij­en zicht­baar en mak­ke­lijk bena­der­baar zijn. Bewo­ners kun­nen de plek gebrui­ken om samen te komen en wel­zijns­par­tij­en en soci­a­le ini­ti­a­tie­ven hou­den hier hun spreek­uren en activiteiten.

7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen

Op 8 juni vindt de con­fe­ren­tie Gemengd Wonen plaats in de Saf­fier in Utrecht. Por­taal bun­del­de daar­voor het­geen zij leer­de over Gemengd Wonen in de ‘7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen’. De waar­de van de woon­vorm, waar­om het nodig is en wel­ke onder­de­len belang­rijk zijn bij start én op ter­mijn leest u terug in de digi­ta­le variant.

“Men­sen aan een woning mogen hel­pen, het gaat echt ergens om.”

De pas­sie die Reijn­der Jan drijft is zicht­baar in zijn enthou­si­as­me voor een bij­zon­de­re woon­vorm als Gemengd Wonen, waar­voor hij samen met col­le­ga Mou­naim Abdel­k­hal­ki op 8 juni een con­fe­ren­tie ini­ti­eert. De mana­ger volks­huis­ves­ting in Utrecht weet heel goed waar­om hij dit werk doet: “Wat is het mooi dat we men­sen aan een woning mogen hel­pen. Het is natuur­lijk wel één van de pri­mai­re levens­be­hoef­ten, het gaat echt ergens om.”

Gemengd Wonen: ‘Een gevoel van fami­lie om je heen’

We ont­moe­ten Zin­zi en Anne­lot bij De Pio­nier in Amers­foort. Anne­lot deelt met ons hoe het is om met ande­re jon­ge­ren in dit ‘Gemengd Wonen’ pro­ject te wonen. Zelf kon ze niet thuis blij­ven wonen. Geluk­kig vond ze haar plek bij De Pio­nier en maak­te er nieu­we vrienden.

Ga naar de bovenkant