Nieuw2021-05-17T10:00:24+02:00

Nieuw

Gemengd wonen in Mean­der­park in Nieuwegein

In het nieu­we Aedes Maga­zi­ne staat een arti­kel over Mean­der­park in Nieu­we­gein. Dit pro­ject is een geslaag­de vorm van onze mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed Samen­le­ven’. In dit arti­kel ver­tel­len Erik Patist en Gui­do van Ingen de suc­ces­sen en uit­da­gin­gen van gemengd wonen in Mean­der­park. En laten ze zien hoe we hier invul­ling geven aan onze missie.

Ozcan Aky­ol een van de gast­spre­kers tij­dens conferentie

Hoe komen we tot meer soci­a­le ver­bon­den­heid? Wat is er nodig om ieder­een in een wijk te laten bij­dra­gen aan goed samen­le­ven? Hoe kun­nen we de kan­sen­on­ge­lijk­heid aan­pak­ken? Daar­over bui­gen gast­spre­kers Daan Roovers, Roos Vonk en Özcan (‘Eus’) Aky­ol zich tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ op dins­dag 21 juni.

Sym­po­si­um ‘Een goe­de buur is nooit ver weg’

Dins­dag 14 juni orga­ni­seert Por­taal samen met De Tus­sen­voor­zie­ning het sym­po­si­um ‘Een goeie buur is nooit ver weg’. Het sym­po­si­um duurt van 9.15 — 16.30 uur en vindt plaats in het ZIM­HIC The­a­ter Zui­len in Utrecht. Tij­dens deze dag maken we ken­nis met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van gemengd wonen voor jongeren. 

Open­dag bij woon­groe­pen Portaal

Zater­dag 21 mei 2022 ope­nen op de Gemeen­schap­pe­lijk­Wo­nen­Dag woon­ge­meen­schap­pen in het hele land hun deu­ren voor publiek. Ook bij de woon­groe­pen Vleu­ter­wei­de (Vleu­ten), Gagel­stae­te (Utrecht), Nieuw Wede, De Laak en Wen­dak­ker (Amers­foort) is ieder­een tus­sen 11:00 en 16:00 uur van har­te welkom. 

Ga naar de bovenkant