Onder­ne­mings­plan

De urgen­tie: we staan voor een gro­te uitdaging

Goed samen­le­ven is een van de groot­ste uit­da­gin­gen van deze tijd. Steeds meer men­sen van ver­schil­len­de ach­ter­gron­den stro­men onze wij­ken in. Ook men­sen die moei­te heb­ben om mee te draai­en in deze maat­schap­pij vin­den er hun plek. Men­sen die op hun eigen manier leven, met eigen gewoon­ten. Elkaar res­pec­te­ren en elkaar vin­den is belang­rij­ker dan ooit. De corona­cri­sis maakt nog eens dui­de­lijk hoe belang­rijk het is om te leven in een goe­de buurt, waar men­sen elkaar een hel­pen­de hand kun­nen bie­den als dat nodig is.

Veel men­sen wonen met ple­zier in hun wijk. We horen ech­ter ook vaak van bewo­ners dat zij hun wijk zien ver­an­de­ren. Omdat er steeds meer kwets­ba­re men­sen zijn komen wonen bij­voor­beeld. Mede als gevolg van de tran­si­ties in de zorg. De terug­ge­tre­den over­heid gaat uit van een gro­te mate van zelf­red­zaam­heid van men­sen. Maar niet ieder­een heeft een net­werk om op terug te val­len, of is even goed in staat om pro­ble­men op te los­sen. Som­mi­gen kun­nen dit niet, wil­len niet, dur­ven niet of weten niet hoe. Ook omdat de samen­le­ving steeds com­plexer wordt. De meest kwets­ba­re men­sen vin­den hun weg niet meer naar al die ver­schil­len­de instan­ties en orga­ni­sa­ties. Zij ver­lie­zen de aan­slui­ting met de samenleving.

Ook is er spra­ke van een woon­cri­sis. Veel star­ters zoe­ken tever­geefs een betaal­ba­re woning. Men­sen die in moei­lij­ke omstan­dig­he­den ver­ke­ren, geschei­den, werk­loos of in de cri­sis­op­vang, moe­ten lang wach­ten op betaal­ba­re woon­ruim­te. Het aan­tal dak­lo­zen is sinds 2009 meer dan ver­dub­beld. De groei­en­de twee­de­ling in de maat­schap­pij leidt ertoe dat steeds meer men­sen min­der kan­sen heb­ben in het leven. Zij lopen een ver­hoogd risi­co op armoe­de, schul­den en bestaans­on­ze­ker­heid. Ook bij steeds meer van onze bewo­ners zien we een opsta­pe­ling van pro­ble­men als gevolg van psy­chi­sche, men­ta­le of soci­aal­eco­no­mi­sche beperkingen.

Men­sen zijn meer geneigd zich terug te trek­ken in hun eigen vei­li­ge kring en min­der bereid om elkaar te accep­te­ren. En er is steeds vaker spra­ke van over­last. Buur­ten raken ont­wricht door cri­mi­na­li­teit en wor­den onvei­li­ger. Por­taal gaat niet van­af de zij­lijn staan kij­ken, maar we kun­nen ook niet alles over­ne­men. Juist nu staan we voor meer dan alleen het leve­ren van betaal­ba­re en duur­za­me woningen.

Lees er alles over in ons onder­ne­mings­plan

Deel deze pagi­na via

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten