Loading...
Opga­ven van woningcorporaties2021-05-12T13:16:43+02:00

Verder kijken dan alleen naar de stenen

Al meer dan een eeuw zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen met minder inkomen een dak boven hun hoofd hebben. Van oudsher zijn onze belangrijkste taken bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. Met gemeenten maken we daarover prestatieafspraken; over het aantal te bouwen woningen én over de verduurzaming ervan. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke opgaven, waar wij ook aan willen bijdragen. Het gaat ons namelijk niet alleen om de woningen die we bouwen en onderhouden, maar ook om de mensen die erin wonen en de sfeer in onze buurten.

Bij Portaal vinden wij dat een corporatie, als maatschappelijke organisatie, verder moet kijken dan alleen naar de stenen. Dan zie je dat sommige buurten waarin onze woningen staan achteruit gaan. Door daar te zijn waar het gebeurt, kunnen we er ook voor zorgen dat de juiste instantie wordt ingeschakeld als dat nodig is. Met een luisterend oor en altijd bereid om mee te denken aan een oplossing. Zodat wij onze bewoners een fijne plek om te wonen kunnen bieden.

NDW21: een nieu­we flexi­be­le, groe­ne wijk

In Nij­me­gen ver­reist een nieu­we wijk van 500 flexi­be­le wonin­gen. Uit­kij­kend op een braak­lig­gend stuk grond, met wat kan­to­ren erom heen, kun je je niet voor­stel­len dat hier na de zomer de eer­ste wonin­gen staan. En dat dit vol­gend voor­jaar een leven­di­ge buurt is. Toch gaat het snel. We namen een kijk­je op de bouwplaats.

Nieuws­brief edi­tie 07

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over Gemengd Wonen en onze con­fe­ren­tie. Met deze nieuws­brief nemen wij u mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Nieuws­brief edi­tie 06

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

‘Alleen met meer regie gaan we het redden’

Met een schreeu­wend tekort aan betaal­ba­re hui­zen en het teke­nen van de Woon­deals van minis­ter De Jon­ge, staan de pro­vin­cies komen­de jaren aan het roer van de groot­ste uit­da­gin­gen op het gebied van woning­bouw van de afge­lo­pen decen­nia. Gede­pu­teer­de wonen in Gel­der­land Peter Ker­ris kijkt strijd­baar voor­uit: ‘Er moet meer regie op de volkshuisvesting.’

Wat als het lukt?

De opga­ve om snel meer betaal­ba­re wonin­gen te bou­wen, is enorm. Wat als het lukt? En wat is daar alle­maal voor nodig?

Ga naar de bovenkant