Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Alleen met meer regie gaan we het redden.’

Met een schreeu­wend tekort aan betaal­ba­re hui­zen en het teke­nen van de Woon­deals van minis­ter De Jon­ge, staan de pro­vin­cies komen­de jaren aan het roer van de groot­ste uit­da­gin­gen op het gebied van woning­bouw van de afge­lo­pen decen­nia. Gede­pu­teer­de Wonen in de pro­vin­cie Gel­der­land Peter Ker­ris hak­te al lan­ger met dat bijl­tje en kijkt strijd­baar voor­uit. ‘Er moet meer regie op de volkshuisvesting.’

Uit­da­ging
‘De groot­ste uit­da­ging begon al vlak na mijn aan­tre­den: in 2019 kwam de nieu­we stik­stof­re­gels, waar­door vrij­wel alle pro­jec­ten weer tegen de lamp gehou­den moesten wor­den. Er kwam een bouw­vrij­stel­ling, maar dat bete­ken­de als­nog dat we voor aller­lei lopen­de pro­jec­ten nieu­we ver­gun­nin­gen heb­ben moe­ten aan­vra­gen. Dat bete­ken­de nóg meer pro­ce­du­res en ook het zoe­ken naar stik­stof­ruim­te voor de woning­bouw. Een hele klus, want daar­door kon­den er ande­re din­gen níet doorgaan.’

Meer regie, min­der procedures
Hoe­wel het nieu­we kabi­net – mét een minis­ter voor Volks­huis­ves­ting – toen nog moest aan­tre­den, wil­de Gel­der­land al de nodi­ge stap­pen zet­ten. Ker­ris: ‘We wil­den toen al als pro­vin­cie meer gebieds­re­gis­seur zijn in de volks­huis­ves­ting en om alle uit­da­gin­gen te kun­nen aan­vlie­gen zijn we in 2020 zijn we daar­om gestart met het Actie­plan Wonen (LINK), om toch snel aan de slag te kun­nen. Dat had drie pij­lers: ver­snel­len van de woning­bouw, de betaal­baar­heid van woon­ruim­te voor­op, en inzet­ten op flexi­be­le huisvesting.’

‘We heb­ben in drie jaar tijd de bouw van 30,000 wonin­gen ver­sneld. Voor­al door het weg­ne­men van pro­ce­du­re­le obsta­kels, zoals de par­keer­norm naar bene­den geschroefd. Als je wonin­gen wil bou­wen kun je niet ook nog voor ieder­een een par­keer­plek rege­len. Samen met gemeen­ten heb­ben we geke­ken naar plek­ken voor flex­wo­nin­gen, zodat er snel meer betaal­ba­re hui­zen kon­den komen.’

Rijk aan het roer
Ker­ris heeft hoge ver­wach­tin­gen van wet Regie op de volks­huis­ves­ting van de Jon­ge.  ‘Het bou­wen is het pro­bleem niet. Het is de plan­nen­ma­ke­rij aan de voor­kant: het gedoe tus­sen bestuurs­la­gen en bezwaar­ma­kers, en de macht van gro­te ont­wik­ke­laars als ze een­maal een con­ces­sie te pak­ken heb­ben. Bij­voor­beeld in Nij­me­gen, waar een top-spot tegen­over het sta­ti­on na jaren nog steeds niet ont­wik­keld is, omdat de bou­wer zijn busi­nes­sca­se niet rond krijgt – of wacht tot ‘ie er meer winst op kan maken. Onder­tus­sen ligt het ter­rein braak, zon­der dat de ont­wik­ke­laar ook maar even bang hoeft te zijn, om zijn gun­ning om daar te bou­wen kwijt te raken.’

‘Daar­om is die wet zo belang­rijk: het geeft stu­ring daar waar din­gen niet lopen.’


Recht op betaal­baar wonen
‘Het recht van omwo­nen­den is vaak heel goed geborgt in ons hui­di­ge bestel, maar dat van de woning­zoe­ken­de veel min­der. De Wet regie is hope­lijk eind dit jaar, of ander begin 2024 van kracht. Het is aan Eer­ste en Twee­de Kamer en ver­vol­gens aan de nieu­we pro­vin­cie­be­stu­ren om er mee aan de slag te gaan.’

Onlangs werd ook in Gel­der­land de Woon­deal gete­kend, met minis­ter De Jon­ge, alle Gel­der­se gemeen­ten en de pro­vin­cie. Ker­ris: ‘We heb­ben daar­in vast­ge­legd dat we de komen­de 8 jaar 104.000 bij te bou­wen. Waar­van min­stens 28% soci­a­le huur en min­stens een der­de mid­den­huur of betaal­ba­re koop. De betaal­baar­heid van hui­zen blijft voor ons een speer­punt. Anders bou­wen we voor de leeg­stand van de toekomst.’

Cor­po­ra­ties als aanjager
Ker­ris ziet cor­po­ra­ties als belang­rij­ke spe­lers in het aan­ja­gen van woning­bouw: ‘Je ziet dat de markt het moei­lijk heeft. Daar­om zijn de cor­po­ra­ties ook zo ont­zet­tend belang­rijk in deze tran­si­tie: zij bou­wen betaal­ba­re hui­zen zon­der winst­oog­merk. Ze inves­te­ren wan­neer het moei­lijk is, daar waar de markt zich dan snel­ler terugtrekt.’

‘Dat zien we nu voor­al in de mid­den­huur. Een garan­tie­fonds voor bij­voor­beeld de ont­wik­ke­ling  mid­den­huur zou een uit­ste­kend idee zijn. Dat moe­ten we heb­ben, want ik denk dat de soci­a­le woning­bouw dé motor is, ook voor mid­deldu­re woningen.’

Sprei­ding
‘Vol­gen­de uit­da­ging is de juis­te sprei­ding van het per­cen­ta­ge soci­a­le huur­wo­nin­gen over heel de pro­vin­cie. In alle gemeen­te, ook die van ouds­her voor­al bestaan uit koop­wo­nin­gen. Het is een illu­sie om te den­ken dat er in ‘koop­dor­pen’ geen huis­ves­ting kan zijn voor men­sen met soci­a­le uit­da­gin­gen, zoals sta­tus­hou­ders of men­sen met een zorg­be­hoef­te. Die men­sen zijn er en moe­ten gewoon een dak boven hun hoofd heb­ben. Dat is een uit­da­ging, maar we komen er voor­als­nog altijd wel uit. De Wet Regie zal ook hier een extra instru­ment zijn om vast­zit­ten­de onder­han­de­lin­gen vlot te trekken.’

‘En dat is de kern van de zaak: we kun­nen deze woon­cri­sis alleen samen oplos­sen. Dat is onze opdracht. ‘