Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘De Pio­nier is het bewijs dat het samen en snel­ler kan’

Op het gebied van soci­a­le volks­huis­ves­ting is er in de regio Amers­foort veel om trots op te zijn. Dat werd dui­de­lijk tij­dens het werk­be­zoek dat Mar­tin van Rijn, voor­zit­ter van woon­koe­pel Aedes, bracht aan de 7 samen­wer­ken­de woning­cor­po­ra­ties Eem­land en Gel­der­se Val­lei (SWEV). De ambi­ties zijn groot en de plan­nen van het kabi­net bie­den veel kan­sen. Maar er lig­gen ook uit­da­gin­gen. Tij­dens het werk­be­zoek werd Van Rijn daar­over bij­ge­praat en kreeg hij een rond­lei­ding door De Pio­nier, waar jon­ge­ren uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang samen met star­ters in een gemeng­de com­mu­ni­ty wonen. 

Ook in de regio Amers­foort neemt het tekort aan soci­a­le en mid­den­huur wonin­gen alleen maar ver­der toe. Met lan­ge wacht­tij­den en schrij­nen­de situ­a­ties tot gevolg. Dit maakt dat – naast Rijk, pro­vin­cies, regio en gemeen­ten — ook de SWEV-cor­po­ra­ties met over­tui­ging op 14 juli 2021 hun hand­te­ke­ning heb­ben gezet onder de ‘Woon­deal Regio Amers­foort’. Samen heb­ben ze de ambi­tie om 23.000 wonin­gen, waar­van 10.000 soci­a­le huur­wo­nin­gen, te rea­li­se­ren voor eind 2030. Maar daar­bij lopen de cor­po­ra­ties wel tegen wat dilemma’s aan, ver­telt Peter Too­nen, voor­zit­ter van het samen­wer­kings­ver­band van cor­po­ra­ties SWEV: “Cor­po­ra­ties wil­len graag inves­te­ren in meer soci­a­le huur­wo­nin­gen. Belang­rijk is dat gemeen­ten cor­po­ra­ties in posi­tie bren­gen en van­af het eer­ste moment  woning­bouw­am­bi­ties afstem­men, het vraagt nau­we samen­wer­king. Daar­naast is de bereid­heid tot actie­ve moni­to­ring en bij­stu­ring door pro­vin­cies cruciaal.”

De Pio­nier

Een mooi voor­beeld van wat je kunt berei­ken met samen­wer­king is de Pio­nier, op de kop van Isselt. Soci­aal beheer­ders Fem­ke Ver­brug­gen (Omnia Wonen) en Wen­dy Baak (Por­taal) lie­ten Van Rijn zien hoe ‘vra­gers’ (jon­ge­ren uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang) onder bege­lei­ding suc­ces­vol wonen met ‘dra­gers’ (star­ters die van­uit hun ach­ter­grond, inte­res­se, werk­er­va­ring of karak­ter hulp kun­nen en wil­len bie­den aan een direc­te buur­man of het hele com­plex). “De rol­len kun­nen daar­bij soms ook omge­keerd zijn” ver­tel­de Fem­ke. “Ieder­een heeft het wel eens moei­lijk en draagt een steen­tje bij aan een vita­le leef­ge­meen­schap. De inten­sie­ve samen­wer­king met gemeen­te en soci­a­le part­ners maakt het tot een succes.”

Gemeen­goed

Mar­tin van Rijn bezocht SWEV bij De Pio­nier in het kader van het rond­je dat hij maakt langs de samen­wer­kings­ver­ban­den van woning­cor­po­ra­ties in Neder­land. Van Rijn: ‘In de regio Amers­foort is samen­wer­king tus­sen gemeen­te, zorg­par­tij­en en woning­cor­po­ra­ties in de rea­li­sa­tie en uit­voe­ring gemeen­goed. De Pio­nier is het bewijs dat het samen en snel­ler kan.’

SWEV

Het in 2007 opge­rich­te SWEV bestaat uit 7 cor­po­ra­ties die actief zijn in regio Amers­foort als onder­deel van de woning­markt­re­gio Amers­foort, Noord Velu­we en Zee­wol­de. Het betreft de cor­po­ra­ties De Alli­an­tie, Eem­land Wonen, Het Gooi en omstre­ken, Omnia Wonen, Por­taal, Woning­stich­ting Leus­den en Woning­stich­ting Nij­kerk. Woning­stich­ting Leus­den en Eem­land Wonen doen op dit moment een fusie­ver­ken­ning. SWEV-cor­po­ra­ties wer­ken samen op basis van gelijk­waar­dig­heid en con­sen­sus. Zij zet­ten geza­men­lijk de schou­ders onder het terug­drin­gen van het woning­te­kort in de regio Amersfoort.