Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Gelekt uit de troonrede?

De inhoud van de Mil­joe­nen­no­ta en de troon­re­de horen geheim te blij­ven tot de der­de dins­dag in sep­tem­ber. Maar in de aan­loop naar Prins­jes­dag komt er vaak al veel naar bui­ten. Het leek erop dat dit ook gebeur­de op de twee­de dins­dag van sep­tem­ber, pre­cies een week voor Prins­jes­dag. Het bleek ech­ter niet te gaan om de troon­re­de, maar om de woon­re­de van Por­taal. Hier­mee vroe­gen wij aan­dacht voor de woon­cri­sis in Nederland.

Twee­de dins­dag in sep­tem­ber, 2020

Leden van de Staten-Generaal,

Bes­te mensen,

Plot­se­ling zaten we alle­maal nood­ge­dwon­gen thuis. Het coro­na­vi­rus, dat ons land nog steeds in zijn greep houdt, maakt pijn­lijk dui­de­lijk hoe belang­rijk een eigen woon­plek is. Een woning waar je lek­ker woont, die goed onder­hou­den is, in een fij­ne buurt. Een thuis, van waar­uit je kunt wer­ken, leren… leven. Waar je vei­lig bent.

Niet voor niets is wonen in de Grond­wet verankerd.

Maar dan moet je wel een huis hébben.

De pro­ble­men op de woning­markt zijn inmid­dels zó groot, dat we met recht van een woon­cri­sis kun­nen spre­ken. Wie aan­ge­we­zen is op een soci­a­le huur­wo­ning moet in een stad als Utrecht reke­ning­hou­den met 10 jaar wacht­tijd. In Amster­dam wordt van woning­zoe­ken­den 18 jaar geduld gevraagd. Jon­ge­ren blij­ven hier­door nood­ge­dwon­gen jaren­lang bij hun ouders wonen. Gezin­nen met klei­ne kin­de­ren sle­pen hun wan­del­wa­gens trap­pen omhoog naar veel te klei­ne appar­te­men­ten. In de weten­schap dat hun kan­sen op een rui­me­re woning bij­na nihil zijn. Tel daar­bij op dat er in ons land bij­na 40.000 men­sen dak­loos zijn.

Deze woon­cri­sis is voor een gro­te groep men­sen de kei­har­de rea­li­teit. En deze rea­li­teit blijft als we niets doen. Coro­na zal naar ver­wach­ting deze woon­cri­sis ver­der verergeren.

Al meer dan een eeuw zor­gen woning­cor­po­ra­ties ervoor dat men­sen met min­der inko­men een dak boven hun hoofd heb­ben. Nu zit­ten cor­po­ra­ties, zoals Por­taal, klem: we wil­len nieu­we hui­zen bou­wen, onze bestaan­de hui­zen goed iso­le­ren en inves­te­ren in onze buur­ten om ervoor te zor­gen dat die niet ver­slech­te­ren. Maar door de jaar­lijks stij­gen­de ver­huur­der­hef­fing is daar geen geld voor. Deze in eer­ste instan­tie tij­de­lij­ke – en nooit meer afge­schaf­te — belas­ting op soci­a­le huur­wo­nin­gen, kost woning­cor­po­ra­ties jaar­lijks mil­jar­den. Over 2019 betaal­de Por­taal alleen al 44 mil­joen euro aan deze extra belas­ting. Komen­de jaren loopt dit ver­der op tot ruim 80 mil­joen euro per jaar. Geld dat onze huur­ders heb­ben opge­bracht en recht­streeks in de staats­kas verdwijnt.

Por­taal voelt zich ver­ant­woor­de­lijk om de woon­cri­sis aan te pak­ken. Om die groei­en­de groep woning­zoe­ken­den en huur­ders die in de knel zit­ten, weer hoop te geven. Hoop op com­for­ta­be­le en goed geï­so­leer­de wonin­gen, die zij kun­nen beta­len. Hoop op wonin­gen waar jon­ge­ren een start kun­nen maken, gezin­nen vol­doen­de ruim­te heb­ben en seni­o­ren kun­nen genie­ten van hun pen­si­oen. Hoop op leef­ba­re buur­ten met bewo­ners die naar elkaar omkijken.

Daar­om een oproep om samen te wer­ken en niet weg te kij­ken. Aan een­ie­der die een bij­dra­ge kan en wil leve­ren. Zodat we weer trots kun­nen zijn op hoe we dat gere­geld heb­ben met wonen in Nederland.

Por­taal kan dit niet alleen en heeft met deze woon­re­de een bood­schap voor Den Haag: schaf de ver­huur­der­hef­fing af!


Op de 3e dins­dag in sep­tem­ber, Prins­jes­dag, aan­schou­wen we tra­di­tie­ge­trouw de offi­ci­ë­le ope­ning van een nieuw par­le­men­tair jaar. Met de ver­kie­zin­gen in het voor­uit­zicht wordt het een belang­rijk jaar. Wat gaat het nieu­we kabi­net bij­voor­beeld doen aan de steeds erger wor­den­de woon­cri­sis in ons land? Schaft het ein­de­lijk de ver­huur­der­hef­fing af, zodat woning­cor­po­ra­ties ruim­te krij­gen om wonin­gen te bou­wen en te ver­duur­za­men? De plan­nen van het kabi­net wor­den in de aan­loop naar Prins­jes­dag vrij­wel altijd gelekt. Ook van­daag leek dat te gebeu­ren. Het bleek ech­ter niet te gaan om de troon­re­de, maar om de woon­re­de van Por­taal. We vra­gen hier­mee aan­dacht voor de wooncrisis.

Hier­on­der leest u meer over de Prins­jes­dag­cam­pag­ne van Portaal:

Bron: Por­taal