Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Huur­der naar de rech­ter om betaal­de huur terug te eisen

Kan een huur­der de betaal­de huur terug eisen omdat hij niet in de woning kon ver­blij­ven gedu­ren­de onder­houds- en reno­va­tie­werk­zaam­he­den ter­wijl hij des­tijds wel instem­de met het reno­va­tie­voor­stel van Por­taal en er 95% draag­vlak is behaald? Dat is de vraag waar de kan­ton­rech­ter bin­nen­kort uit­spraak over zal doen. Er is nog niet eer­der een der­ge­lij­ke uit­spraak gedaan.

Por­taal haal­de 95% draag­vlak voor de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan de Van Eechoud­laan in Utrecht met het daar­in opge­no­men soci­aal plan. 17 Huis­hou­dens (van de in totaal 192) eis­ten maan­dag 6 sep­tem­ber 2021 bij de kan­ton­rech­ter hun betaal­de huur terug. Por­taal vindt dat geen recht bestaat op huur­prijs­ver­min­de­ring, omdat met de uit­voe­ring van de onder­houds- en reno­va­tie­werk­zaam­he­den geen spra­ke is van een gebrek. Tege­lij­ker­tijd heeft de woning­cor­po­ra­tie er alles aan gedaan om de nade­li­ge gevol­gen van de werk­zaam­he­den bin­nen rede­lij­ke gren­zen te laten. In over­leg met de bewo­ners­com­mis­sie is een soci­aal plan tot stand geko­men, met een zeer ruim­har­ti­ge rege­ling voor de 192 huur­ders. Niet voor niets stem­de 95% van de huur­ders in met de plannen.

Werk­zaam­he­den zijn nooit fijn voor bewo­ners. Uit het tevre­den­heids­on­der­zoek dat we ach­ter­af hiel­den, blijkt geluk­kig dat de mees­te bewo­ners erg tevre­den zijn met hun nieu­we woning.

Por­taal laat ter zij­ner tijd de uit­spraak weten.

Bron: Por­taal