Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Keten­sa­men­wer­king: effi­ci­ënt, snel­ler en tevre­den bewoners

Om te kun­nen bij­dra­gen aan goed samen­le­ven zet­ten we in op ver­re­gaan­de samen­wer­king. Daar­om zijn we met de part­ners waar­mee wij groot­scha­li­ge reno­va­ties uit­voe­ren een keten­sa­men­wer­king aan­ge­gaan. Van­uit de gedach­te: door ieder­een nóg vroe­ger te betrek­ken bij reno­va­tie­plan­nen levert dat meer op voor bewo­ners en kun je de kos­ten beper­ken. De eer­ste posi­tie­ve effec­ten van de keten­sa­men­wer­king zijn al goed merk­baar: ‘We zit­ten eer­der in het pro­ces bij bewo­ners aan tafel en begrij­pen daar­door beter wat zij wil­len en hoe wij daar de bes­te oplos­sin­gen voor kun­nen bie­den. We den­ken echt met elkaar mee’, aldus Edwin Kuij­pers van keten­part­ner Era Contour.

Na onder­te­ke­ning van de samen­wer­kings­over­een­komst is het afge­lo­pen jaar de struc­tuur van keten­sa­men­wer­king neer­ge­zet, zijn pro­ces­sen beter op elkaar afge­stemd en zijn we met elkaar aan de slag gegaan. En wordt er daad­wer­ke­lijk inten­sie­ver samen­ge­werkt: ‘Wij zien elkaar als collega’s en zit­ten vaak let­ter­lijk bij elkaar in de keet. Daar­door zijn de lij­nen kort en is alles trans­pa­rant. Elkaar aan­spre­ken is mak­ke­lij­ker, waar­door we uit­ein­de­lijk meer werk in min­der tijd kun­nen leve­ren.’ Op deze manier raak je als team ook beter op elkaar inge­speeld. En we gaan nog ver­der samen met elkaar door ont­wik­ke­len: ‘Er valt nog veel winst te halen door pro-actie­ver en kri­ti­scher te zijn naar elkaar.’

De keten­sa­men­wer­king levert behal­ve meer werk­ple­zier ook veel voor­de­len voor bewo­ners op. Zo wordt in een vroe­ger sta­di­um dui­de­lijk wat de moge­lijk­he­den en onmo­ge­lijk­he­den van plan­nen zijn, waar­door bewo­ners beter weten waar zij aan toe zijn. Ook is de kans dat er din­gen dub­bel gedaan wor­den en fou­ten wor­den gemaakt een stuk klei­ner, omdat we nau­wer met elkaar samen­wer­ken en leren van voor­gaan­de pro­jec­ten. Dit levert effi­ci­ën­tie en snel­heid op. En daar­mee ook tevre­den bewoners.

Dit arti­kel is afkom­stig uit de nieuws­brief ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven — voor pro­fes­si­o­nals edi­tie 2’ (febru­a­ri 2022).