Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Kloof tus­sen de opga­ven en de beschik­ba­re middelen

In het licht van deze opga­ven is de afge­lo­pen jaren de poli­tie­ke en maat­schap­pe­lij­ke dis­cus­sie opge­ko­men over hoe de finan­ci­ë­le posi­tie van cor­po­ra­ties zich ver­houdt tot deze opga­ven: heb­ben cor­po­ra­ties de mid­de­len om deze opga­ven op te pakken?

Uit het onder­zoek Opga­ve en mid­de­len, van het Minis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken, Eco­no­mi­sche Zaken, Finan­ci­ën en Aedes, blijkt dat de cor­po­ra­tie­sec­tor de maat­schap­pe­lij­ke opga­ve onder de hui­di­ge inves­te­rings­con­di­ties niet vol­le­dig kan oppak­ken. Zij komen finan­ci­eel klem te zit­ten. Van­af het begin ver­slech­tert in heel Neder­land de finan­ci­ë­le posi­tie van cor­po­ra­ties bij uit­voe­ring van de opga­ve. Als cor­po­ra­ties tot hun finan­ci­ë­le gren­zen inves­te­ren, ont­staat in 2024 in de regio Haag­lan­den/­Mid­den-Hol­land/Rot­ter­dam als eerst een finan­ci­eel knel­punt. Daar­na vol­gen ande­re woningmarktregio’s. Eind jaren ’20 kan in vijf­tien van de negen­tien woningmarktregio’s de maat­schap­pe­lij­ke opga­ve niet meer wor­den opgepakt.

Lees hier het hoofdrap­port Opga­ve en mid­de­len woningcorporaties