Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Kos­ten­stij­gin­gen klap voor corporaties

De kos­ten­stij­gin­gen waar de bouw al bij­na een jaar mee kampt heb­ben gro­te gevol­gen voor cor­po­ra­ties. De bouw van wonin­gen loopt ver­tra­ging op, duur­za­me ambi­ties wor­den geschrapt en ver­lies op pro­jec­ten is steeds vaker onver­mij­de­lijk. Het gaat al lan­ger niet goed met cor­po­ra­ties, dit is de drup­pel die de emmer doet over­lo­pen, waar­schu­wen ze. “We koer­sen af op een nieu­we crisis.”

Een prijs­ver­ho­ging van 16 pro­cent. Dat wil­de een aan­ne­mer onlangs ‘even­tjes’ door­voe­ren bij een lopend pro­ject van Eigen Haard. “We schrok­ken ons dood”, ver­telt Remi van Paas­sen, mana­ger ont­wik­ke­ling & acqui­si­tie open­har­tig. “Uit­ein­de­lijk zijn we er na veel over­leg en wat aan­pas­sin­gen uit­ge­ko­men. Maar dit was een goe­de waar­schu­wing voor ons.”

Dit soort situ­a­ties zijn de laat­ste tijd geen uit­zon­de­ring meer in de cor­po­ra­tie­sec­tor. Afge­lo­pen jaar zijn de prij­zen van grond­stof­fen en mate­ri­aal naar record­hoog­te geste­gen. Dat heeft gro­te gevol­gen voor woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen. Het is de zoveel­ste tegen­val­ler die ze op hun bord­je krijgen.

Woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen kam­pen al lan­ger met finan­ci­ë­le pro­ble­men, onder ande­re door de gro­te bedra­gen die ze jaar­lijks moe­ten neer­tel­len aan ver­huur­ders­hef­fing. “Deze bouw­kos­ten­stij­ging is de drup­pel die de emmer doet over­lo­pen”, schetst San­der Heins­man, bestuur­der van Por­taal, de situatie.

Bij Por­taal ste­gen de bouw­kos­ten afge­lo­pen jaar met zo’n 30 pro­cent, een veel gro­te­re stij­ging dan de huren die met ‘slechts’ 2,6 pro­cent omhoog gin­gen. Omdat een cor­po­ra­tie de hoge­re kos­ten niet zomaar kan door­be­re­ke­nen in de soci­a­le huur­prijs, zit er niet anders op de kos­ten te slik­ken. Steeds vaker leidt dit bij Por­taal tot pro­jec­ten met een nega­tie­ve exploitatie.

“Al drie jaar heb­ben we te maken met een for­se stij­ging van de bouw­kos­ten, door al die duur­zaam­heids­ei­sen die erbij zijn geko­men”, ver­telt Heins­man. “Door de schaars­te van mate­ri­aal en de ener­gie­cri­sis, is de situ­a­tie dit jaar nog erger gewor­den. Bouw­den we in 2018 nog een woning voor 180.000 euro, nu zit­ten we op zeker 240.000. Omdat we niet zomaar kun­nen stop­pen met bou­wen, leidt dit tot een gat in de begro­ting. Wij komen niet voor niets per jaar 25 mil­joen euro tekort.”

De ont­wik­ke­ling leidt boven­dien steeds vaker tot pro­ble­men bij lopen­de pro­jec­ten. Bij Eigen Haard zijn ver­tra­gin­gen van drie tot zes maan­den eer­der regel dan uit­zon­de­ring. Wonen­Lim­burg kamp­te bij een pro­ject zelfs met een uit­loop van dik een jaar. Bij Por­taal is de bouw van 750 wonin­gen ver­traagd en in de regio Utrecht staat een pro­ject van 70 hui­zen op los­se schroe­ven. “Steeds min­der beleg­gers wil­len de risico’s van de kos­ten­stij­gin­gen accep­te­ren. Als zij uit zo’n pro­ject stap­pen, kam­pen wij met de gevol­gen”, legt Heins­man uit.

Lees het hele arti­kel op Cobouw.nl