Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

“Laten we samen van Rij­nen­burg een ener­gie­land­schap mét woning­bouw maken”

In een con­sor­ti­um van grond­ei­ge­na­ren heeft Por­taal de gemeen­te Utrecht opge­roe­pen om geza­men­lijk van Rij­nen­burg een ener­gie­land­schap mét woning­bouw te maken. Wet­hou­ders Klaas Ver­schuure en Lot van Hooi­jd­onk kre­gen hier­voor don­der­dag 28 novem­ber het ‘Appèl voor Rij­nen­burg’ aan­ge­bo­den door Harm Jans­sen (regio­di­rec­teur BPD) namens het Con­sor­ti­um Grond­ei­ge­na­ren Rijnenburg.

Druk op de woningmarkt
Harm Jans­sen licht toe waar­om dit nodig is: “Als con­sor­ti­um wer­ken wij aan een plan voor Rij­nen­burg dat recht doet aan de uit­da­gin­gen op het gebied van de ener­gie­tran­si­tie en aan de wen­sen van woning­zoe­ken­den uit de stad en de regio. Door Rij­nen­burg alleen aan te wij­zen als ener­gie­land­schap, kan woning­bouw in de hui­di­ge plan­nen van de gemeen­te op zijn vroegst pas na 2040 plaats­vin­den. Ter­wijl het tekort en de druk op de woning­markt elk jaar gro­ter wordt.”

Reijn­der-Jan Spits, mana­ger volks­huis­ves­ting Por­taal, was aan­we­zig bij de over­han­di­ging van het appèl aan de wet­hou­ders: “Por­taal vindt het belang­rijk dat we naast het benut­ten van bin­nen­ste­de­lij­ke loca­ties, ook kij­ken naar gebie­den als Rij­nen­burg. We kun­nen het ons niet ver­oor­lo­ven om deze loca­tie vol­le­dig links te laten lig­gen. Het tekort aan soci­a­le huur­wo­nin­gen is daar echt te groot voor.”

Plan
Rij­nen­burg kan wat het con­sor­ti­um betreft een plek wor­den die:

  • Voor een tij­de­lijk ener­gie­land­schap zorgt met ener­gie­op­wek­king voor 60.000 – 80.000 huishoudens;
  • Een slim­me wijk wordt met o.a. kli­maat adap­tie­ve, ener­gie neu­tra­le en cir­cu­lai­re woningbouw;
  • Een nood­za­ke­lij­ke aan­vul­ling is op de kwan­ti­ta­tie­ve en kwa­li­ta­tie­ve woning­be­hoef­te in de Utrecht­se regio;
  • Vol­op ruim­te biedt voor betaal­baar wonen;
  • De stad en de regio ver­bindt met hoog­waar­dig open­baar ver­voer en snel­le fietsverbindingen;
  • Naad­loos aan­sluit op het Ringpark;
  • Ruim­te biedt voor roeiwater;
  • Het tij­de­lijk ener­gie­land­schap zorg­vul­dig inpast ten opzich­te van bestaan­de en nieu­we wij­ken en buurten.

Het con­sor­ti­um van grond­ei­ge­na­ren in Rij­nen­burg wordt gevormd door: AM, Amvest, Bal­last Nedam Devel­op­ment, Bou­win­vest, BPD, Bun­nik Pro­jek­ten, Groen­West, Latei, Mitros, Por­taal, Slok­ker, Syn­chroon en Timpaan.

Appèl
Bekijk hier het appèl

Bron: Por­taal