Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Maak asje­blieft niet dezelf­de fout als bij de verhuurderheffing’

Twee weken gele­den vroeg ver­slag­ge­ver Tho­mas van Zijl van Busi­ness News Radio (BNR) mij in de uit­zen­ding wat mijn belang­rijk­ste besluit van dit jaar was. ‘Door blij­ven gaan met inves­te­ren’ zei ik. Dat lijkt mis­schien een heel nor­maal gege­ven, maar dat is het niet. In 2023 gaat de ver­huur­der­hef­fing ver­dwij­nen. Daar tegen­over staan de Nati­o­na­le Pres­ta­tie­af­spra­ken die Aedes, Woon­bond, VNG en de minis­ter voor Volks­huis­ves­ting en Ruim­te­lij­ke Orde­ning heb­ben gemaakt. Een uit­ge­breid pak­ket aan opga­ven voor de woning­cor­po­ra­ties. Opga­ven waar we als woning­cor­po­ra­ties graag aan wil­len vol­doen, maar die onmo­ge­lijk lij­ken in de toe­komst. Want wat is nu het geval? De ver­huur­der­hef­fing gaat ver­dwij­nen, maar nu stijgt de ren­te en als gevolg daar­van stijgt de belas­tin­glast van cor­po­ra­ties enorm. De boos­doe­ner is de zoge­naam­de ATAD.

Geen winst

De ATAD (Anti-Taks Avoi­dan­ce Direc­ti­ve) treft woning­cor­po­ra­ties kei­hard. De ATAD is een maat­re­gel tegen belas­ting­ont­dui­king door mul­ti­na­ti­o­nals. Maar cor­po­ra­ties zijn maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en maken geen winst. Toch wor­den zij getrof­fen door de maat­re­gel omdat de ren­te die cor­po­ra­ties beta­len slechts tot 20% van de tota­le EBIT­DA aftrek­baar is. En dat bete­kent dat woning­cor­po­ra­ties in 2030 mis­schien even­veel belas­ting beta­len als ten tij­de van de ver­huur­der­hef­fing. Het kabi­net neemt deze extra belas­ting voor woning­cor­po­ra­ties voor lief; de kamer is wel kri­tisch. De SP, Groen Links, de PvdA en DENK wil­len dat cor­po­ra­ties geen belas­ting op winst meer hoe­ven te beta­len. We maken immers geen winst. Minis­ter de Jon­ge ging hier niet in mee, maar zeg­de wel toe met een brief te komen over de belas­tin­gen bij woning­cor­po­ra­ties. Laten we asje­blieft niet dezelf­de fout maken als bij de ver­huur­der­hef­fing. Want wij, als woning­cor­po­ra­ties wil­len zo graag meer doen. En dat is echt broodnodig.

Van­daar dat het ant­woord op de vraag van Tho­mas van Zijl niet zo ‘gewoon’ was. Mijn eer­ste weken als voor­zit­ter van de Raad van Bestuur van Por­taal zijn ove­ri­gens ook hele­maal niet ‘gewoon’. Ook al werk ik al 12 jaar bij Por­taal, de ener­gie- en schul­den­cri­sis gaat zo ver­schrik­ke­lijk hard aan­ko­men bij onze huurders.

Onze bewo­ners heb­ben onze steun nodig

In onze inves­te­rings­plan­nen trek­ken we veel uit voor duur­za­me nieuw­bouw en voor ver­snel­ling van de reno­va­tie. Niet alleen om wonin­gen op te knap­pen maar ook juist om te ver­duur­za­men. Dat lukt alleen niet van de een op ande­re dag. Ter­wijl onze bewo­ners juist nu heel hard steun nodig hebben.

Als woning­cor­po­ra­tie kun­nen wij dit niet oplos­sen. We doen wat we kun­nen op de lan­ge ter­mijn. En op de kor­te ter­mijn pro­be­ren we te hel­pen waar we kun­nen. Dit bete­kent voor­lich­ting; men­sen hel­pen om te ver­tel­len wat ze zelf kun­nen doen aan bespa­ring en hen de weg wij­zen als ze niet meer weten wat ze moe­ten doen om finan­ci­ë­le steun te krij­gen. Zo weten veel men­sen nog steeds niet dat ze moge­lijk in aan­mer­king komen voor de ener­gie­toe­slag van 1300 euro. Ook blijkt uit onze eigen onder­zoek onder onze huur­ders dat lang niet ieder­een begrijpt wat het ener­gie­pla­fond inhoudt.

Meer dan klei­ne din­gen kun­nen we op kor­te ter­mijn niet doen. Maar door nu te blij­ven inves­te­ren kun­nen we op lan­ge ter­mijn gro­te sla­gen maken. We hopen dat het kabi­net dan wel goed nadenkt of er geen uit­zon­de­ring voor woning­cor­po­ra­ties gemaakt kan wor­den voor de gevol­gen van de ATAD. Er blij­ken name­lijk wel moge­lijk­he­den te zijn.

Onze visie is ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’. Dat wil­len we blij­ven doen. Doen jul­lie ook mee? Laten we de han­den in een slaan en samen kij­ken hoe we het bes­te kun­nen doen voor men­sen die het hardst nodig hebben.

San­der Heinsman

Voor­zit­ter Raad van Bestuur Portaal